Så borde statsministern låta

Naturskyddsföreningen väntar sig högtidsord om miljön från den nya regeringen. Miljöavsnittet i den kommande regeringsförklaringen borde låta ungefär så här, vem som än läser.

Ledare 2002-4

Eders Majestäter,
Fru talman,

Sveriges utveckling ska vara miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar. Sverige ska gå före med nationell miljöpolitik. Den biologiska mångfalden ska bevaras och människors hälsa ska skyddas. Ekonomisk tillväxt är inte ett mål i sig och måste underordnas en hållbar utveckling. Miljöskadliga subventioner ska avskaffas. Försiktighetsprincipen och principen att förorenaren betalar ska få genomslag i regeringsformen och inom alla politikområden. Allmänhetens rätt att påverka och medverka för en hållbar utveckling är central.

Uppslutningen bakom de miljömålen är bred. Trots det har tidigare regeringar inte tagit och genomfört nödvändiga beslut. Ambitioner har blivit urvattnade förslag eller nya utredningar. Regeringen vill bryta mönstret. Erfarenheten visar att näringslivet gynnas av tydliga långsiktiga krav; först då skapas marknad för ny och hållbar teknik.

Mångfalden i skogen ska bevaras. Inga naturskogar ska avverkas på statlig mark. Minst 500 000 hektar av den produktiva skogsmarken nedanför fjällskogen ska skyddas. Skogsvårdslagen skärps. Områden för friluftsliv skyddas i tätort och glesbygd.

Odlingslandskapets mångfald ska bevaras. EU:s jordbrukspolitik reformeras och andelen bidrag i Sverige till miljö- och landsbygdsutveckling ska öka till 50 procent. Användningen av bekämpningsmedel halveras. Moratoriet för genmodifierade organismer bibehålls.

Överfisket måste upphöra och ett omedelbart moratorium för torskfisket på västkusten och i Östersjön. Sverige ska verka för att skärpa EU:s fiskepolitik inom ramen för en hållbar utveckling. Subventionerna till EU:s fiskeflotta måste upphöra och fångsterna minska.

Klimatpolitiken ges högsta prioritet. De svenska utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 15 procent till 2010. Som stöd för klimatpolitiken fördubblas den gröna skatteväxlingen under nästa mandatperiod. Sverige inför en kilometerskatt för godstrafik med lastbil.

Kemikalier som är giftiga, långlivade eller bioackumulerande fasas ut. Regeringen driver på för den svenska kemikaliestrategins genomslag i EU. Bromerade flamskyddsmedel, ftalater och kadmium förbjuds helt i Sverige.

En effektiv energianvändning och utveckling av förnybara energikällor stimuleras. Kärnkraften åläggs ett fullt skadeståndsansvar. Subventioner till vattenkraft avvecklas. Sambandet mellan ekonomisk tillväxt och material- och energiomsättning ska brytas.

Fru talman!

Sverige ska vara pådrivande för hållbar utveckling inom EU och på det globala planet. Utvecklingen blir inte hållbar förrän alla människor får del av den. Den svenska politiken för miljö, demokratisering och global utveckling stärks. Biståndet når ett nytt tvåprocentsmål. Sverige verkar aktivt för att fattiga länders skuldbörda minskas.

Handelspolitiken måste underordnas internationella miljöavtal. Handel för välfärd kräver att miljökostnader synliggörs. Fattliga länder måste ges tillträde till våra marknader och skyddas mot dumpning av livsmedel, utfiskning och dränering på biologisk mångfald. Samtliga svenska exportsubventioner ska miljöprövas.

Människan börjar och slutar i naturen. Det är inte civiliserat att vi år 2002 stillasittande accepterar livsbetingelserna för oss själva och våra barn fortfarande försämras. Sveriges påverkan på den globala miljön ska baseras på solidaritet inom och mellan generationer. Naturen är sitt eget och människans hem.

Miljöavsnittet är slut. Statsministern släpper greppet om de läderomfattade handtagen på talarstolen och tittar upp. Det har blivit en tät och samlad stämning i riksdagen. Till och med den grupp fältbiologer som lyssnat på åhörarläktaren och nyss varit lite stökiga är lugna.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.