Stormarknaderna allt fler

TRAFIK: Stormarknader växer upp som svampar ur jorden kring våra större städer, och ökningen fortsätter. En undersökning från SNF visar att var femte kommun planerar att bygga ut externhandeln.

Artikel 2002-4

Antalet externa köpcentra ökar mycket snabbt i Sverige. En undersökning från SNF visar att det i 57 av landets 289 kommuner finns mer eller mindre långt framskridna planer på etablering av nya externa stormarknader (38 kommuner) och/eller utökning av befintlig externhandel (34 kommuner).

Det är främst i större städer och folkrika kommuner som planerna finns. Bland de 20 största kommunerna planerar 70 procent för en utbyggnad, medan det bland de 200 minsta kommunerna bara finns 19 som planerar utbyggnad av externhandeln. Risken är uppenbar att regionala obalanser uppstår och att handel och service i små kommuner och orter utarmas.

Sammanlagt planeras för närmare 1,1 miljoner kvadratmeter affärslokaler, förutom de 14,7 miljoner kvadratmeter som redan finns i landet. Det är en ökning med 6,8 procent. Samtidigt finns redan lediga butikslokaler i åtminstone tjugo av kommunerna med utbyggnadsplaner.

– Planer på köpcentra utanför etablerade centrumbildningar bör bli tillståndspliktiga och prövas enligt miljöbalken. Det minskar risken för miljöskador, säger Jens Forsmark, som arbetar med stormarknader och miljö på SNF:s kansli.

Kommunerna har kommit olika långt, men minst 35 av de 57 kommunerna befinner sig i detaljplaneskedet, ett sent skede i planprocessen. Endast två kommuner har fått sina planer stoppade av länsstyrelsen, Krokom och Östersund. De ärendena är överklagade till regeringen. Debatten har varit intensiv just i Jämtland eftersom många befarar att regionens ovanligt livskraftiga lanthandel kommer att drabbas hårt.

Många av kommunerna med planer på utbyggd externhandel har samtidigt fått statliga bidrag till ambitiösa miljöinvesteringar och 17 av dem har antagna lokala klimatmål som går stick i stäv med utbyggnaden.

Etableringar av stormarknader och externa köpcentra leder till förändrade inköps- och resemönster. Enligt flera studier blir följden av detta ökat bilresande och ökade utsläpp av bland annat koldioxid. Samtidigt utarmas butiksbeståndet i stadskärnorna och på landsbygden. Folk får längre till affären och måste därför resa mer. Hushåll utan bil får svårare att göra sina inköp.

– Bilen övergår från att vara ett val till att bli ett tvång, säger Jens Forsmark.

Sverige har till skillnad från andra nordiska länder ännu inte reglerat denna utbyggnad. Norge, Danmark och Finland har alla en lagstiftning som i princip sätter stopp för etablering av större köpcentra utanför tätorter.

– Regeringen bör gripa in, som man redan gjort i Norge, och införa ett tillfälligt stopp för ny handel i våra samhällens utkanter, säger Mona Blomdin Persson, miljöchef på SNF:s kansli. Sedan måste lagstiftningen ändras för att gynna centra som skonar vår miljö och är lättillgängliga för alla.

http://www.snf.se/verksamhet/trafik/stormarknader.htm

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.