Värna om strandskyddet

MILJÖ - Svenska Naturskyddsföreningen säger nej till att luckra upp bestämmelserna om strandskydd. Det finns en risk att stränder som redan nu är svåra att komma åt täpps till.

Artikel 2003-1 Erica Lodin

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen undersökt hur bestämmelserna om strandskydd efterlevs. I uppdraget ingick också att utreda om lättnader i glesbygdsområden kunde vara intressanta för utvecklingen av turism och friluftsliv.

Verkets rapport visar att dagens reglering om strandskydd inte efterlevs. Man föreslår bland annat att de minsta sjöarna och vattendragen i landet undantas från strandskydd.

I dag är strandskyddet 100 meter, i särskilt känsliga områden 300 meter. Här ges i regel inte tillstånd till nybebyggelse. Om man ersätter en gammal byggnad med en ny kan andra regler gälla.

– Föreningen värnar om att våra vatten ska vara tillgängliga för människor och vi vill bevara de biologiska värdena, säger naturvårdschef Klas Hjelm och fortsätter:

– Inom föreningen anser vi inte att man ska luckra upp bestämmelserna, utan i första hand se till att reglerna efterlevs.

Han ser också en risk med att det blivit vanligare att kommunerna får möjlighet att fatta beslut i de här frågorna.

– Inom kommunerna görs ofta politiska bedömningar som inte tar hänsyn till natur och friluftsliv i första hand. De här besluten bör ligga på länsstyrelsenivå.

Föreningen är också tveksam till ett differentierat strandskydd, vilket bland annat skulle kunna innebära lättnader för glesbygden. Risken för dispenser även i andra områden skulle därmed öka, anser man.

SNF säger vidare bestämt nej till Naturvårdsverkets förslag att små sjöar och vattendrag helt undantas från det generella strandskyddet. Föreningen menar att naturvärdena kan vara lika höga här som vid större sjöar.

– Att bevara strandskyddet är viktigt för föreningen. De lokala kretsarna är engagerade, säger Klas Hjelm och fortsätter:

– Vi får inte riskera att friluftsområden nära tätorter hårdexploateras eller att det blir ännu svårare för människor att komma ned till vattnet i områden som täpps till av nya byggnader.

Klas Hjelm menar att allemansrätten och människors rätt till friluftsliv och hälsa inte får begränsas.

Föreningen stöder verkets förslag att det måste finnas en fri passage mellan strandlinje och byggnader om strandskyddet av någon anledning upphävs.

Svenska Naturskyddsföreningen är en av 128 remissinstanser. Samtliga yttranden beräknas vara sammanställda i början av mars.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.