Så ska skogarna skyddas

SKOG * Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har tagit fram förslag till en gemensam strategi för hur värdefulla skogar ska kunna skyddas.

Artikel 2005-2

I söder prioriteras ädellövskogar, i norr barrurskog och i mellersta Sverige tätortsnära skogar. Andra förslag är ett särskilt stöd till markägare som har stora arealer nyckelbiotopklassad skog och koncentrerade insatser i landskap med särskilt höga naturvärden. Förslaget är ute på remiss och beslut väntas nu under våren.

SNF välkomnar strategin men har en del kritiska synpunkter.

- Den regionala specialiseringen på att skydda olika skogstyper i olika delar av landet är för långt driven och kan leda till att värdefulla objekt prioriteras bort bara för att de ligger i fel län, säger Jonas Rudberg, skogshandläggare på SNFs kansli.

Myndigheternas strategi ryms inom riksdagens miljömål för skog som säger att 400000 hektar ska skyddas i reservat och 500000 hektar genom frivilliga avsättningar till år 2010.

- Vi bör prioritera formellt skydd för de mest skyddsvärda skogarna, säger Håkan Wirtén, överdirektör på Skogsstyrelsen. Formellt skydd och frivilliga avsättningar bör komplettera varandra.

SNF pekar på att man för att för att kunna nå målet måste undanta all skyddsvärd skog på statens mark från skogsbruk, i synnerhet i Norra Sverige.

- Det kan göras antigen genom att man befriar Fastighetsverkets skogsbruk från avkastningskrav eller genom att man helt befriar verket från skogsbruk, säger Jonas Rudberg.

www.snf.se/remissvar/remissvar2005-02-04.htm

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.