Miljömätare inför valet

Miljöpolitiken engagerar allt mer och allt fler.
Vilken miljöpolitik kan vi då vänta efter valet?
I SNFs valenkät tvingas partierna att visa sin miljöpolitiska färg.

Artikel 2006-4 Carl-Axel Fall

I förra numret av Sveriges Natur ringade politikerna in klimatet, havsmiljön och kemikalierna som de största aktuella miljöfrågorna. Vi redovisade också hur väl partierna hållit de miljölöften de gav inför förra valet.

Nu står ett nytt val inför dörren och därmed också SNFs traditionella valenkät inför den nya mandatperioden. På nästa uppslag visar vi i tabellform hur miljövänlig politiken kan bli framöver.

Partierna har svarat på flera av de krav som SNF driver. Frågorna var formulerade för att de skulle kunna besvaras med ett ja eller nej. Men politik är inte alltid så enkel. Många svar innehåller förklaringar eller resonemang och blir därmed inte alltid entydiga. Vi har i flera fall tvingats tolka svaren. Och tolkningen har blivit ganska strikt utifrån frågans formulering. Ställer partiet upp på våra krav blir det ja - annars nej. I några fall hamnar tolkningen i ett frågetecken - gul gubbe. Vill du se de fullständiga svaren kan du gå in på vår hemsida www.sverigesnatur.snf.se.

SKYDDSVÄRD SKOG När det gäller anslagen för skyddsvärd skog finns en klar skillnad mellan blocken men också en anmärkningsvärd spänning inom det borgerliga blocket. Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänstern ligger nära SNFs krav. Folkpartiet ligger ännu närmare men vill använda naturvårdsavtal i ökad utsträckning. Centern ligger långt från SNFs linje och kritiserar reservatsbildningar. Kristdemokraterna och moderaterna har en liknande hållning.

Då skyddet av skog är en av de viktigaste miljöfrågorna har SNF också undersökt hur partierna agerat under den gångna mandatperioden. Vår granskning visar att det också tidigare funnits en stor skillnad mellan folkpartiet och de övriga borgerliga partierna. Centern, kristdemokraterna och moderaterna har velat skära ned på de medel som används för inköp av mark till nya naturreservat. Folkpartiet förordade däremot vissa höjningar av regeringens förslag.

Centern, kristdemokraterna och moderaterna anser att miljömålen för skogen kan nås utan ytterligare statlig styrning och att de i stället bör bygga på skogsnäringens frivilliga arbete.

Kristdemokraterna har argumenterat för nedskärningar av anslagen med hänvisning till att länsstyrelserna inte hunnit köpa in reservat i den takt som de ålagts.

Folkpartiet, däremot, har markerat att staten bör ha en offensiv roll, men partiet vill som sagt också utveckla andra privata lösningar, naturvårdsavtal.

Här finns alltså en bakgrund som talar för att bilden i denna fråga kan bestå framöver.

SNF ser naturvårdsavtal som ett andrahandsalternativ som inte lämpar sig för stora naturområden och dessutom har den svagheten att skyddet kan upphöra när avtalen löper ut.

STRANDSKYDDET Också när det gäller strandskyddet faller svaren ut på ett likartat sätt. Folkpartiet vill ha en stark nationell lagstiftning, men tycker samtidigt att en kommun ska kunna föreslå lokal anpassning. Moderaterna vill vända på steken och ge en generell byggrätt, men med möjlighet till förbud. Centern pekar på att strandskyddet borde kunna vara svagare i glesbygd.

URANBRYTNING När det gäller frågan om uranbrytning ska tillåtas eller ej är svaren en smula svårtolkade. Socialdemokraterna svarar att ett förbud inte är nödvändigt, men säger samtidigt att uranbrytning är uteslutet för en socialdemokratisk regering. Centern och kristdemokraterna vill ha förbud, folkpartiet avstår från att svara, men säger ändå nej till brytning tills vidare om inte nya fakta kommer fram. Moderaterna vill inte ändra på gällande lagar som möjliggör brytning.

KLIMAT I klimatpolitiken talar tabellen för ett splittrat vänsterblock. Här måste man dock veta att socialdemokraterna utlovar 25 procents minskning av växthusgaser till 2020. SNF kräver 30 procent. Socialdemokraternas svar ger röd gubbe, men det handlar ju fortfarande i ett EU-perspektiv om ett relativt ambitiöst mål från socialdemokraterna.

TRÄNGSELAVGIFTER En intressent opinionssvängning kan man skönja i frågan om kommuner ska få rätt att införa trängselavgifter. Där svarar samtliga partier utom moderaterna ja. Socialdemokraternas svar lämnar dock ett litet frågetecken kvar varför gubben inte riktigt får upp mungiporna. Folkpartiet lägger till brasklappen att man inte accepterar att staten tvingar på en region trängselavgifter.

GRÖN SKATTEVÄXLING Frågan om miljöskatter ska kunna höjas mot att inkomstskatterna sänks - grön skatteväxling - har varit uppe flera gånger under sommarens debatt. Här pågår sannolikt projektet - ena alliansen.

Svaren i vår enkät bygger på de svar vi fick in före sommaren.

SNFs granskning av miljölöftena inför valet ska inte bara ses som en vägledare inför det val som stundar. Minst lika viktigt blir SNFs uppföljning av löftena när nästa regering är i gång, oavsett hur den ser ut, säger Svante Axelsson, SNFs generalsekreterare.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.