Sädgäss stoppar bygget av Botniabanan

MILJÖRÄTT * Miljööverdomstolen stoppar Botniabanans dragning över Umedeltat tillsvidare och återför frågan till lägre instans. Nu börjar den principiellt viktiga processen om igen.

Artikel 2006-4 Anders Friström

Botniabanans dragning genom Umedeltat stoppas tillsvidare av Miljööverdomstolen i ett principiellt viktigt avgörande. Det är bland andra SNF och Sveriges ornitologiska förening som överklagat. Ärendet återförs till miljödomstolen som ytterligare får utreda vilka kompensationsåtgärder som behövs för att skydda fåglarna i deltat. Banverkets förslag till en ny våtmark i närheten av Umeå flygplats får underkänt. Risken finns att deltats sädgäss hotar flygsäkerheten om de kan lockas att flytta till den nya rastplatsen.

- Det här är en begränsad framgång för fågelskyddet, säger Christina Hörnberg Lindgren, som är SNFs ombud i målet. Domstolen har visat att den inte accepterar bristfälliga utredningar och inte godtar osäkerhet kring hur väl kompensationsåtgärder kan fungera. Domen konkretiserar försiktighetsprincipen och tar fasta på att man måste ha ett säkert beslutsunderlag.

Miljööverdomstolen kräver också att de nya våtmarkerna ska vara klara innan järnvägen tas i bruk. Banverket ville göra en stor våtmark vid Änget på försök, vilket inte accepteras av domstolen.

- Eftersom det varit så svårt för Banverket att få fram fungerande kompensa-

tionsåtgärder med den nu aktuella sträckningen öppnar det givetvis för att återigen börja diskutera alternativa sträckningar, säger Christina Hörnberg Lindgren.

MILJÖÖVERDOMSTOLEN säger sig dock vara bunden av regeringens beslut om att tillåta dragningen genom deltats Natura 2000-område, så den delen av överklagandet avslås, liksom SNFs krav om att begära förhandsbesked från EG-domstolen i ärendet. Detta är principiellt viktiga frågor. SNF kommer därför att driva ärendet vidare till Högsta domstolen.

- Möjligheten till domstolsprövning av exploateringars förenlighet med Natura 2000-reglerna, som Sverige enligt EG-rätten har skyldighet att genomdriva, är av principiellt stor vikt, säger SNFs miljöjurist Karolina Ardesjö Lundén. Frågan är relevant för andra kommande projekt där dessa naturvårdsregler ska tillämpas.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.