Miljömärkt klimatbov

KLIMAT * Nu kommer miljöcertifierad palmolja, som används i allt från glass till biodiesel. Men certifieringen håller inte måttet, enligt Naturskyddsföreningen.

Artikel 2009-1

I mitten på november kom den första "miljöcertifierade" palmoljan till Europa. Organisationen bakom certifieringen heter Round Table of Sustainable Palmoil, RSPO. Det är ett samarbets­organ för aktörer inom palmoljeproduktionen, med medverkan från vissa miljö­organisationer och sociala rörelser.

Förebilden för märkningen är skogs­certifieringen FSC, men kraven i RSPO-certifieringen är lägre. Kriterierna innehåller rekommendationer om att skogar med höga naturvärden inte bör avverkas, de allra farligaste bekämpningsmedlen inte bör användas (förbud saknas) och att mänskliga rättigheter ska respekteras. Alla intressenter, inklusive bönder vars mark kan tas i anspråk, ska få full information i förväg om nya odlingsprojektet och också ha möjlighet att säga nej.

I kriterierna för märkningen tas dock ingen hänsyn till växthusgasutsläppen. Den första sändningen kom från plantager som ligger på torvmark, före detta sumpregnskog. Utsläppen av växt­husgas­ blir massiva när dessa torvmarker dräneras och torven börjar brytas ned. Klimatnettot jämfört med orörd regnskog är negativt för flera hundra år framåt. En fjärdedel av de indonesiska oljepalmsplantagerna växer på torvmark och över hälften av de nya plantager som planeras läggs i sump- regn­skogar, trots förbud mot detta i indonesisk lag.

RSPOs generalförsamling beslöt redan för ett år sedan att inrätta en klimatarbetsgrupp, men den har ännu inte blivit verklighet.

- RSPO-kriterierna är minimikrav på industrin, och innebär ingen "grön" eller hållbar palmolja, säger Maria Rydlund, internationell skogshandläggare på Naturskyddsföreningens kansli.

Men certifieringen kan bli ett viktigt verktyg för småbönder och ursprungsbefolkningar att ställa företagen till svars och hävda sina rättigheter gentemot plantageägarna.

- Märkningen är ett steg framåt, det är viktigt att industrin accepterar mänskliga rättigheter, har kontroll på kemikalie­användningen och tar naturhänsyn. Miljöorganisationer på plats får nu ett verktyg för att skapa bindande krav på palmoljebolagen. Men det finns fortfarande mycket att önska i dagens RSPO-kriterier, sammanfattar Maria Rydlund.

Naturskyddsföreningen godkänner inte palmolja som bränsle i värmeverk i kriterierna för Bra Miljöval-värme.

- Om andra svenska köpare absolut vill ha palmolja ska de ställa krav på RSPO-märkt olja, men det viktiga är att minska konsumtionen. Dagens starka efterfrågan underminerar strävan efter en hållbarare palmoljeproduktion, säger Maria Rydlund.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.