Hotade arter i urval

Här presenterar vi ett litet urval bland tusentals hotade arter inom olika taxa. De hot som riktas mot dessa känsliga arter blir en provkarta på våra moderna miljöproblem.

Artikel 2010-2 Anders Friström

Varg, Canis lupus, Akut hotad

Rovdjur: lever av älg, rådjur och småvilt. Hotas av illegal jakt, inavel och trafikdöd. Enligt riksdagsbeslut ska stammen hållas kring 200 individer.

Dammfladdermus, Myotis dasycneme, Starkt hotad

Insektsätare. Sannolikt finns några kolonier i Småland och Skåne. Bor i hålträd och gamla hus, övervintrar i gruvor och grottor. Störningskänslig.

Ål, Anguilla anguilla, Akut hotad

Invandringen av ålyngel (glasål) till svenska kustvatten har minskat med 99 procent. Hotas av hårt fiske och vandringshinder vid kraftverk.

Gotlandssäfferotplattmal, Depressaria nemolella, Akut hotad

Larverna lever på säfferot. Den enda nu kända populationen i världen finns nu utanför Östhammar, fanns tidigare främst på Gotland. Hotas av minskad ängshävd och minskande bestånd av värdväxten säfferot.

Mnemosynefjäril, Parnassius mnemosyne, Starkt hotad

Larverna lever av nunneört i hagmarksbryn. Små populationer finns i Blekinge, Uppland och Medelpad. Hotas av att värdväxten minskar, nunneört är känslig för gödsling, bete och igenväxning.

Vitryggig hackspett, Dendrocopos leucotos, Akut hotad

Lever av insekter i döda stående lövträd. Färre än Ett tjugotal vilda fåglar finns kvar i landet. Utsättning av fåglar stöttar arten. Beroende av lövskog med mycket död ved.

Rödspov, Limosa limosa, Starkt hotad

Bygger bo på stora, öppna och betade strandängar och söker föda i vattenbrynet. Hotas av minskat bete och igenväxande strandängar. Cirka 80-90 par finns kvar i landet.

Grönfläckig padda, Bufo viridis, Akut hotad

Finns mycket sällsynt i Skåne och Blekinge, starkaste populationen i Limhamns kalkbrott. Värmeälskande kustnära art. Hotas av exploatering och sänkt grundvattennivå.

Ögonkorall, Lophelia pertusa, Akut hotad

Bildar revkolonier på djupa hårdbottnar, nyckelart för revsamhället. Två av tre lokaler i Sverige förstörda av bottentrålning. Finns endast kvar på en lokal på 80 meters djup utanför Strömstad.

Brandnäva, Geranium lanuginosum, Starkt hotad

Växer tillfälligt på brandplatser i skogsmark, fröna överlever under lång tid i marken. Hotas av allt färre skogsbränder.

Brunkulla, Gymnadenia nigra, Starkt hotad

Endemisk orkidé som återfinns i fjällnära jämtländska ängs- och hagmarker, kalkgynnad. Hotas av minskad hävd och igenväxning.

Småsvalting, Alisma wahlenbergii, Starkt hotad

Konkurrenssvag vattenväxt som är endemisk för Östersjöområdet, finns i Sverige främst i Mälaren och i Norrbottens skärgård. Hotas av övergödning i vattnet, algpåväxt och igenväxning.

Jättepraktbagge, Chalcophora mariana, Akut hotad

Numera mycket sällsynt vedinsekt som lever i riktigt gamla solexponerade stubbar och liggande tallågor. Hotas av bristen på gammal död tallved i skogen

Köldyngbagge, Aphodius putridus, Akut hotad

Skalbagge som lever i spillning på öppen torr betesmark, finns endast kvar på några få platser på Öland. En av många arter som hotas av minskat bete och bruket av avmaskningsmedel till boskapen.

Nordlig blombock, Leptura nigripes, Starkt hotad

Skalbagge som utvecklas i grova stående döda björkstammar, finns på ett fåtal ställen i Norrland. Hotas av lövslybekämpning i skogslandskapet, ont om lämpliga träd för larverna att utvecklas i.

Fälthumla, bombus ruderatus, Akut hotad

En gång i tiden vanlig i södra Sveriges odlingslandskap, nu kanske försvunnen från landet. Känslig för bekämpningsmedel, lever av åkerogräs och vägkantsflora, som minskat starkt.

Smalfotad taggsvamp, Hydnellum gracilipes, Starkt hotad

Växer under kolade tallågor i gammal brandpräglad tallskog, mycket sällsynt, fem kända lokaler. Hotas av bristen på gammal brandpräglad tallskog.

Saffransticka, Hapalopilus croceus, Akut hotad

Nedbrytare som växer på gamla grova ekar i ängs- och hagmark. Hotas av brist på lämpliga ekar att växa på.

Kritporing, Antrodia crassa, Akut hotad

Nedbrytare som växer på lågor och stammar av främst tall i gammal tallskog. Har minskat starkt och hotas av avverkningar i tallnaturskogar.

Storporig brandticka, Pycnoporellus alboluteus, Akut hotad

Växer i fuktiga miljöer i orörd norrländsk gammal granskog. Extremt sällsynt. Hotas av skogsavverkningar och brist på lämpliga växtplatser.

Trådbrosklav, Ramalina thrausta, Starkt hotad

Växer på gamla granar i fuktiga miljöer, var tidigare vanligare men är nu försvunnen från stora delar av landet. Hotas av skogsavverkningar.

Hårig skrovellav, Lobaria hallii, Akut hotad

Växer på träd i forsdimman kring större vattenfall, endast fem aktuella lokaler kända. Hotas av vattenkraftsutbyggnad och avverkning kring vattenfallen för leder och liknande.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.