Natura 2000 största skyddet

Natura 2000 är det naturskydd som täcker störst del av Sverige, men fortfarande är det okänt för de flesta svenskar. Även ingrepp utanför ett Natura 2000-område kan vara förbjudet.

Artikel 2010-2 Anna Froster

SEDAN SVERIGE GICK MED i EU tillhör vi också Natura 2000, ett nätverk av skyddad natur med målet att bevara biologisk mångfald. Många har hört talas om det men få kan förklara vad det egentligen är och vad det betyder rent praktiskt.

Varje nytt medlemsland ska kartlägga hur mycket de har av EUs prioriterade naturtyper och arter. De måste sedan skydda en viss andel av dem, beroende på hur mycket de har. Länder som har ont om natur kvar får också färre Natura 2000-områden. Sverige befinner sig någonstans i mitten, med nära 4?100 Natura 2000-områden, som tillsammans täcker en yta motsvarande 20 Gotland. Större delen ligger i fjällnära trakter. Omkring 60 procent av Natura 2000-områdena har även skydd som naturreservat eller liknande.

För de "dubbelskyddade" områdena innebär Natura 2000 inga dramatiska förändringar men skyddet är på vissa sätt starkare än naturreservat, berättar Anna Lindhagen på Naturvårdsverket.

-?Om man till exempel vill bygga järnväg genom ett naturreservat så är det ett nationellt beslut. Gäller det ett Natura 2000-område så måste beslutet accepteras på EU-nivå, och processen kan bli komplicerad.

Dessutom upphör naturreservatets skydd vid områdets gränser medan Natura 2000 kan hindra exploatering även utanför gränsen, om den "på ett betydande sätt" kan påverka miljön inne i området. Det kan exempelvis innebära att en å som rinner genom ett Natura 2000-område inte får dämmas uppströms.

EN AV DE STÖRSTA SKILLNADERNA som Natura 2000 för med sig är att nya sorters områden blir skyddade, enligt Anna Lindhagen.

-?Vi har inte så många naturreservat för odlingslandskap, sjöar och vattendrag men även i såna miljöer måste vi peka ut Natura 2000-områden.

Däremot när det gäller skogsmark är de flesta Natura 2000-områden skyddade sedan tidigare, som till exempel naturreservat.

Inte bara nya naturtyper utan också några nya arter hamnar i fokus. Exempelvis åkergroda har minskat kraftigt ur ett EU-perspektiv och är utvald som en särskild hänsynsart, vars livs­miljöer man inte får störa.

Både skidanläggningen på Städjan och Botniabanan i Umeådeltat är planerade ingrepp i Natura 2000-områden. Varför tilläts Botniabanan men inte skidanläggningen?

-?Det är regeringens beslut. De ansåg att Botniabanan var ett starkare riksintresse, säger Anna Lindhagen.

Intrång som "på ett betydande sätt påverkar miljön" i ett Natura 2000-område kräver tillstånd. Det är länsstyrelsen som avgör om något har betydande påverkan, vilket de ansåg i båda de här fallen. Om ingreppen "måste genomföras av tvingande orsaker som har ett betydande allmänintresse" så kan de ändå tillåtas. Det beslutet tas av miljödomstolarna och kan överklagas till regeringen, eller i sista hand prövas av regeringsrätten. Om ett Natura 2000-område skadas måste det kompenseras så långt det är möjligt. Eftersom Botniabanan har fått tillstånd måste Banverket anlägga nya våtmarker och skydda skogsområden som liknar de som förstörs.

Än så länge är inte Natura 2000-områdena markerade i landskapet. Men kartor över alla områden finns på Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas hemsidor.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.