Rädda gammelskogen

SKOG * Över 170 forskare inom ekologi och biologi har ställt sig bakom ett upprop från nätverket Skydda Skogen som kräver att 20 procent av Sveriges produktiva skogsmark skyddas.

Artikel 2010-2 Anders Friström

Bara några få procent av dagens skogar har kvar höga naturvärden och endast 3,3 procent av den produktiva skogsmarken är skyddad. Större arealer naturskog finns bara i de fjällnära skogarna.

- Vi är oroade och förfärade över situationen i den svenska skogen, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. Trots att drygt 2000 skogsarter är hotade, trots tydlig folkopinion mot industriskogsbruket och trots miljömål i skogsvårdslagen fortsätter förlusterna av naturvärdesskogar.

Forskarna bakom uppropet menar att staten bör kunna skydda tio procent av skogsarealen med reservat och liknande och att de privata markägarna frivilligt bör avsätta ytterligare tio procent till naturvård.

- Vi står inför ett slutligt vägskäl. Trots 20 år med en skogspolitik där miljö och produktion skulle väga lika så avverkas fortfarande skogar med höga naturvärden, säger Bengt Gunnar Jonsson, professor i växtekologi vid Mittuniversitetet. Det är helt enkelt inte möjligt att nå miljömålet med bara enstaka procent av de ursprungliga skogarna kvar.

Tidigare har forskarna sagt att 9-16 procent av den produktiva skogen behöver skyddas.

- De siffrorna gällde under förutsättning av optimala förhållanden: hög kvalitet på de skyddade skogarna, rätt fördelning i landskapet av skyddet och fungerande generella hänsyn. Inget av detta är uppfyllt, därför behövs ytterligare arealer, säger Bengt Gunnar Jonsson.

Enligt uppropet är det nu dags att stoppa all avverkning av gammelskog. Man måste också börja restaurera skogsmiljöer för att skapa nya naturvärden i framtidens skogar. Forskaruppropet kräver en rejäl höjning av anslaget till skogsskydd. Det behövs uppskattningsvis fem miljarder per år fram till 2020 för att klara det svenska miljömålet om att alla inhemska arter ska finnas kvar i livskraftiga populationer.

- Sverige är ett av världens rikaste länder, säger Sven G Nilsson, professor i ekologi vid Lunds universitet. Vi har råd att bevara de sista naturskogarna och att återskapa naturvärden i andra skogar.

Mer varierade brukningsformer krävs också i skogsskötseln, så att en större biologisk mångfald får plats även i den brukade skogen. Olika metoder för kalhyggesfritt skogsbruk bör uppmuntras. Bättre generell hänsyn vid olika skogsbruksåtgärder måste också till. Andelen lövträd, gamla träd och död ved behöver öka kraftigt.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.