Fortfarande för lite skyddad skog
Artikel 2011-5

Knappt 60 procent, eller drygt 23 miljoner hektar, av all mark i Sverige är produktiv skogsmark. 3,4 procent av denna yta var enligt den senaste statistiken från 2009 formellt skyddad i form av reservat och nationalparker, biotopskydd eller naturvårdsavtal. Av detta ligger dock en stor del i den fjällnära skogen. Där är cirka 40 procent av den produktiva skogsmarken skyddad. Nedanför den fjällnära skogen är endast 1,5 procent skyddad.

De frivilliga avsättningarna består av marker som skogsbolagen och det privata skogsägarna sätter av inom ramen för sitt FSC- eller PEFC-arbete. Certifieringen stadgar att minst 5 procent av skogsmarken måste lämnas orörd. Bolagen lägger till och drar ifrån i sina avsättningar likt insättningar och uttag på en bank. Det är därför osäkert i vilken utsträckning dessa områden har ett långsiktigt skydd. Det finns heller ingen transparens kring vilka dessa områden är och vilka kvaliteter de har. Detta gäller i synnerhet de privata skogsägarnas avsättningar.

Sammantaget blev alla dessa skydd och avsättningar 8,4 procent av skogsarealen, vilket inte riktigt motsvarade riksdagens mål för skydd av tio procent av skogen till år 2010. Därtill kom under förra året 100 000 hektar produktiv skogsmark som överförts från Sveaskog till staten för att använda som utbytesmark vid reservatsbildning. Cirka 60 000 hektar av dessa bedöms kunna användas till byten. I dag bedöms den formellt skyddade arealen vara uppe i cirka 4 procent.

Men tio procent räcker inte. Enligt forskarna krävs att minst 20 procent av skogen skyddas för att målet att bevara skogens biologiska mångfald ska kunna nås.

Skyddsform

Hektar

procent

Nationalparker och naturreservat exkl. fjällnära:

302000

1,30%

Biotopskyddsområden

19000

0,08%

Naturvårdsavtal

26000

0,11%

Summa:

347000

1,49%

Skyddad fjällnära skog

445000

1,91%

Totalt:

792000

3,40%

     

Informellt skogsskydd:

   

Frivilliga avsättningar inom FSC och PEFC

1167000

5,02%

Summa formellt och informellt skydd

1959000

8,42%

     

Utbytesmark Sveaskog

100000

0,43%

Nyckelbiotoper**

380000

1,63%

 

   

Källa: Skogsstatistisk årsbok 2010, Skogsstyrelsen

*Total produktiv skogareal 23 244 900 hektar.

**Nyckelbiotoper är mindre områden med höga naturvärden som

har inventerats fram inom ramen för nyckelbiotopinventeringen. Vissa av dessa

har fått ett formellt skydd, andra ingår i de frivilliga avsättningarna. De

flesta nyckelbiotoper saknar dock all form av skydd. Det är inte olagligt att

avverka dessa.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.