Vägval för hållbara idéer

Politik * Centern kallar sitt idéprogram Ett hållbart val och Socialdemokraterna talar om hållbar frihet. Men vad ligger bakom retoriken? Har partierna några konkreta lösningar på ödesfrågorna?

Artikel 2013-2

Centerpartiet och Socialdemokraterna har nyligen hållit stämma respektive kongress. Ombuden hade i båda fallen att ta ställning till nya politiska programförslag. Hur ser miljöpolitiken ut hos alliansens förmodat mest gröna parti och hos det största oppositionspartiet? Vilka visioner och idéer odlas? Vilken politik vill de driva på miljöområdet?

 

DEN SOM LÄSER Socialdemokraternas remissförslag till nytt parti­program finner att endast fem meningar har ändrats eller lagts till i miljöavsnittet jämfört med partiets förra program från 2001.

– Ett vanligt remissönskemål ute i rörelsen var att man ville stärka skrivningarna om ekologisk hållbarhet, säger Matilda Ernkrans (S), miljöpolitisk talesperson och ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Programkommissionen har nu arbetat in synpunkterna. Jag är mycket nöjd med det förslag som gick till kongressen.

Partiprogram ska hålla länge och är därför allmänt hållna. Den mer detaljerade politiken för nästa mandatperiod läggs inom S i stället fast i ämnesvisa riktlinjer från kongressen och genom de beslut som tas om motionerna.

I år har det har varit många miljömotioner till S-kongressen. De allra flesta motionerna handlar förstås om jobb, utbildning och välfärd, men därefter kommer miljön.

I Almedalen förra året talade Stefan Löfven om ”hållbar frihet” som socialdemokratins nya ledstjärna. Alla ska kunna vara med och hitta en väg till ett bra liv, med arbeten som är bra för både människor och miljö.

Vad som menas mer konkret är lite oklart. Men det står klart att det handlar om ett brett grepp. Stefan Löfven sa också: ”Jag vet att vi kan forma ett samhälle som är mer framgångsrikt, och som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart. Därför vill jag tala om det viktigaste samhällskontraktet som kan slutas mellan samhälle och individ, det om en hållbar frihet”.

 

I SOCIALDEMOKRATERNAS budgetmotion för 2013 finns det mer konkreta förslag. Partiet vill återinföra ett stöd till lokala klimatinvesteringar och skapa ett nytt program för stöd till miljö­teknikutveckling. Här finns också krav på ökade bidrag för installation av solceller och ett utökat anslag för skydd av natur. Partiet vill också införa en koldioxidbaserad registreringsavgift för nya bilar kombinerat med bidrag till de mest utsläppssnåla bilarna. Kreditgarantier för klimatrenoveringar i miljonprogramområden är ett annat förslag. Socialdemokraterna vill vidare återställa nivån på anslaget för åtgärder i havs- och vattenmiljö, som regeringen bantat kraftigt, och återinföra skatten på handelsgödsel. Sammanlagt vill S satsa en miljard mer än alliansen på miljö under budgetåret.

– Vi vill göra en rivstart med klimatomställningen, säger ­Matilda Ernkrans. Maten är ett annat prioriterat område, allt fler vill veta varifrån maten kommer, vad den innehåller och hur den har framställts. Vi vill gynna ekologisk odling, men även minska övergödningen – bland annat med hjälp av en skatt på handelsgödsel. Kemikaliepolitiken är ett tredje prioriterat område.

På längre sikt vill partiet fokusera på åtgärder som gör att vi når miljömålen, som ska klaras av till år 2020.

– Prioriteringen av klimat, mat och kemikalier kommer nog att vara aktuella under lång tid, avslutar Matilda Ernkrans. Ju närmare vi kommer 2020 desto viktigare blir åtgärder som gör att vi kan klara miljömålen. Enligt Naturvårdsverkets bedömning kommer vi med dagens åtgärder bara att klara två av 16 miljömål. Vi ser gärna en långsiktig block­överskridande överenskommelse om klimatomställningen.

Men socialdemokraterna har ändå haft svårt med att nå ut med sin miljöpolitik och vinna väljarnas förtroende. Endast åtta procent av väljarna tycker att Socialdemokraterna har den bästa miljö- och klimatpolitiken, enligt en opinionsundersökning från Novus i oktober förra året. Det är en siffra som varit oförändrad de senaste tre åren.

– Det finns en kritik runt om i landet om att vi pratar för lite om miljö i partiet, både vad gäller sakpolitik och värderingar, säger Sara Karlsson, riksdagsledamot för S. Miljön har en undanskymd plats i media och det präglar även vår agenda, men det är synd att miljöfrågorna får ta så liten plats. Bland unga socialdemokrater finns en livlig hållbarhetsdebatt som behöver får ett genomslag
i partiet.

 

FÖR CENTERN är förtroendet för den förda miljöpolitiken ännu lägre, bara sju procent av väljarna anser att partiet har den bästa miljöpolitiken, en minskning med tre procent jämfört med året innan. Detta trots att Centern innehar miljö-, närings- och jordbruksministerposterna och därför lättare kan omsätta sina idéer i praktisk politik. Det är av C-ministrarnas uttalanden att döma sannolikt att partiet vill mer än vad man har fått gehör för inom alliansen.

– Vi är stolta över det alliansen har gjort, men vi hade kunnat göra mer, säger Roger Tiefensee, miljötalesperson för Centern och ledamot i riksdagens miljöutskott. Vi vill att miljöfrågor inte bara ses som utgifter utan också som möjligheter till jobb, investeringar och utveckling.

 

PÅ NATURSKYDDSFÖRENINGENS höstkonferens i november berättade miljöminister Lena Ek vad hon har på agendan för 2013. En proposition om giftfri miljö är att vänta, liksom regelförenklingar i miljöbalken för att underlätta för investerare. En internationell klimatstrategi och en klimatfärdplan till 2050 är under arbete, liksom en proposition om bättre skydd av biologisk mångfald.

– Så har jag tänkt jobba fram­över, sade Lena Ek. Men jag får ofta höra att det är för dyrt att gå före, man är rädd om jobben och vår internationella konkurrenskraft. Jag vet, och ni vet, att det inte stämmer, men folk tror det.

Hennes departement prioriterar också arbetet med att få ned utsläppen av hälsovådliga partiklar i städer under gränsvärdena
i EUs luftkvalitetsnormer och att kommunerna ska få sätta miljökrav på byggandet som är tuffare än de nationella kraven. Sist men inte minst förbereds en rovdjursproposition.

Mycket litet är dock ännu känt om innehållet i alla dessa förslag och vi vet ännu mindre om förslagen kommer att vara positiva eller negativa för miljön. Miljöministern har nyligen lagt både miljöbra förslag, som förbud för bisfenoler i livsmedelsförpackningar, och dåliga, som beslutet om att tillåta vargjakt även i år (senare stoppad).

 

NÄR DET GÄLLER miljöpolitik på lite längre sikt är Centerpartiets förslag till nytt idéprogram kanske ännu luftigare än Socialdemokraternas. Partiet slår fast principen om att förorenaren ska betala och bekänner sig till hållbar utveckling. Men samtidigt skriver de i programmet att ”respekt för djur och natur kan och ska kombineras med en stark äganderätt”. Det nya idéprogrammet betonar att Centern ska vara en frihetsrörelse. Vårt totala beroende av naturens ekosystemtjänster nämns, men sätts inte i samband med något behov av inskränkning i friheten för att bevara en levande natur.

– Äganderätt och brukande skapar naturvärden i kulturlandskapet, säger Roger Tiefensee. Grunden för all naturvård är dialog med markägarna. Genom skötselplaner och naturvårdsavtal vill vi kombinera långsiktigt skydd med fortsatt brukande och utkomst för exempelvis en skogsägare.

 

PARTIET DEFINIERAR också hållbarhet mycket bredare än bara ekologisk hållbarhet, ett långsiktigt uthålligt pensionssystem, levande landsbygd och en ekonomi i balans ryms också inom Centerns nya slogan Ett hållbart val.

Förslaget till idéprogram har varit mycket debatterat inom partiet och ett alternativt förslag har tagits fram av partidistriktet i Östergötland. Det har fått stöd av flera andra partidistrikt,
i skrivande stund är det inte avgjort hur det slutliga förslaget till partiets stämma kommer att se ut.

– När det kommer så många ogenomtänkta förslag på en gång, som i fallet med idéprogrammet, då hinns inte diskussionen om de viktiga miljö- och naturresursfrågorna med, säger Hans Lindqvist, landstingspolitiker i Stockholms län för (C) och tidigare EU-parlamentariker. Det finns bra miljöförslag även
i idéprogrammet, men det går inte att bara hänvisa till tillväxt som överordnat mål.

På miljö- och klimatområdet är det enligt Hans Lindqvist inga stora skillnader mellan idéprogrammet och det alternativa förslag som tagits fram av partidistrikten.

– Dumheterna i idéprogrammet måste bort och bättre skrivningar läggas till på en rad områden. Men det är anmärkningsvärt att programmet inte nämner kärnkraft med ett enda ord. Centern kan aldrig bli ett hållbart val utan att ta ställning mot kärnkraften.

 

PARALLELLT MED processen kring idéprogrammet har Centern en arbetsgrupp för att utveckla en miljöstrategi. Den ska innehåll de mer konkreta politiska förslagen för nästa mandatperiod och läggs fram till den ordinarie stämman i höst.

Partiets viktigaste prioriteringar inför nästa mandatperiod är enligt Roger Tiefensee: klimat, slutna kretslopp, giftfri vardag och rent vatten.

– Alla områden hänger ihop men klimatutmaningen är det överskuggande. Vi måste fylla färdplan 2050 med innehåll, liksom visionen om fossiloberoende fordonsflotta. Det är kanske den största utmaningen.

Centern vill uppgradera kretsloppstänkandet bortom producentansvaret.

– Samhället ska inte genera ­något avfall alls. Ska vi ta tillvara alla resurser behöver vi resurssnåla och giftfria kretslopp. Vi måste minska mängden gifter som tas in i samhällskroppen, annars går det inte att återvinna. Vi vill kunna reglera grupper av ämnen utifrån egenskaper och användningsområden istället för enskilda ämnen.

Vattenmiljö är ett sista prioriterat område. Giftfria kretslopp ­i samhället ska göra vattnen renare, liksom rötrester och slam från reningsverken. Men åtgärder mot övergödningen måste till.

 

Citat:

”Alla ska kunna vara med och hitta en väg till ett bra liv, med arbeten som är bra för både människor och miljö”, Stefan Löven, (S)

”Respekt för djur och natur kan och ska kombineras med stark äganderätt”, Centerns idéprogram

 

Likheter och skillnader

Socialdemokraterna prioriterar klimat, kemikalier och ekomat.

Centern satsar på klimat, kretslopp och giftfri vardag.

Skillnaderna ligger i vad man konkret vill göra inom de olika sakområdena.

 

Matilda Ernkrans (S):

– Vi ser gärna en långsiktig blocköverskridande överenskommelse om klimat­omställningen.

Roger Tiefensee (C):

– Samhället ska inte genera något avfall alls, Ska vi ta tillvara alla resurser behöver vi resurs­snåla och giftfria kretslopp.

 

 

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.