Avfall blir råvara

GRÖN TEKNIK * Forskare från Lunds universitet har tagit fram metoder för att utvinna användbara ämnen ur restprodukter från jord- och skogsbruk. Ur björkbark utvinns exempelvis betulin, som används i kosmetika.

Artikel 2014-2 Anders Friström

Ur lökskal utvinner forskarna en kraftfull antioxidant, quercetin, som kan användas istället för konserveringsmedel. Forskarna tittar även på att utvinna antioxidanter ur äppelskal och rosmarinblad. Inga miljöskadliga kemikalier används i processerna. Efter att de värdefulla ämnena har utvunnits kan resterna gå vidare till kompostering eller förbränning.

– Vi går hela vägen från grundforskning till praktik, säger kemiforskaren Charlotta Turner.

www.suretech.lu.se/

 

Om oljan stryps får vi svälta

Om vi i Sverige skulle råka ut för en krissituation där tillgången till fossila bränslen stryps skulle det ganska snart leda till svält, enligt en ny studie från JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Vår livsmedelsförsörjning är starkt beroende av fossila bränslen: för odling, djuruppfödning, transporter och förädling. Om tillgången till fossil energi minskar med 25 procent går situationen fortfarande att hantera med energieffektivisering. Men vid en halvering eller mer av energitillgången skulle vi få svälta. För att undvika detta framtidsscenario behöver samhällets sårbarhet minska, exempelvis genom mer förnybara drivmedel, förändrade transportmönster och ökad lagerhållning av samhällsviktiga livsmedel.

bit.ly/svaltutanolja

 

Tallar får hjälp till självhjälp

Snytbaggar som skadar späda barrträdsplantor är ett stort problem för skogsbruket. Ny forskning från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet visar på en ny, miljövänlig metod för att minska problemet utan kemiska bekämpningsmedel eller dyrbara mekaniska skydd för plantorna. Genom att spraya plantorna med en naturlig substans, metyljasmonat, klarar de sig betydligt bättre. Det är ett ämne som träden använder för att mobilisera sitt eget kemiska försvar. Överlevaden för behandlade tallplantor var efter två år fem gånger större än för obehandlade plantor.

bit.ly/slu-snytbagge

 

Allt du vill veta om växthusgaser

Webbtjänsten, ”The Global Carbon Atlas”, presenterar data om våra utsläpp av växthusgaser på ett nytt sätt. I tydlig grafik och med interaktiva kartor visualiseras utsläppen historiskt, nuläget och framtiden, för länder, regioner och globalt. Webbplatsen visar också vilka länder och sektorer som bär ansvaret och vart utsläppen tar vägen. Kolsänkor på land och i havet samt utsläpp från avskogning och jordbruk finns också med i informationen. Atlasen samlar bakgrundsinformation från en lång rad mer svårtillgängliga källor och presenterar den på ett lättillgängligt sätt.

www.globalcarbonatlas.org

 

"Den postindustriella människan är mer material- och kolberoende än någonsin"

Staffan Laestadius, professor i industriell utveckling vid KTH, på Naturskyddsförenigens höstkonferens 2013.

 

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.