Årsstämma med föreläsning i Orsakretsen

Alla är välkomna! Ta med din granne, vän!

Inledning med föreläsning om hyggesfritt skogsbruk.
Föreläsare: Bonnie Nilzon och Anders Lundhammar

Föreningen bjuder på ekologisk frukt och dryck i pausen före årsmötesförhandlingarna.

12 mars 2018 Måndag 19:00 Orsa Orsa Skog och naturvård

Plats: NODAVA i Orsa centrum. (F.d. prästgården, norr om kyrkan.)

Dagordning:

---

 1. Årsmötet öppnas

 2. Godkännande av dagordningen

 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 4. Val av 2 justerare att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet

 5. Fråga om årsmötet blivit rätt utlyst

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017

 7. Bokslut och kassarapport för 2017

 8. Revisorernas berättelse

 9. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2017 samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Beslut om antalet styrelsemedlemmar och mandatperiod för dessa

11. Val av kretsordförande för 2018

12. Val av styrelseledamöter och ersättare för 2018

13. Val av 2 revisorer och ersättare för 2018

14. Val av valberedning för 2018

15. Antagande av verksamhetsplan och program för 2018

16. Ev övriga frågor och motioner som kan behandlas

17. Årsmötet avslutas

 ---