Hörjelgården

 

9 juli 2017 Söndag 09:00 Hörjel Ystad Skog och naturvård

 

Hörjelgården med omgivande marker – som ägs av länsförbundet - är en rest av det gamla kulturlandskapet. Ambitionen är att sköta en bit mark på sätt som minner oss om 1700-talet. Det handlar om slåtterängar, små åkertegar och betad utmark. En viktig del av stiftelsen Hörjelgårdens arbete handlar om praktisk naturvård i form av skötsel och återskapande av värdefulla biotoper. Markvården syftar till att dels behålla de naturvärden som finns, dels öka utrymmet för trängda arter som är beroende av traditionell hävd. Stiftelsens ordförande, Bengt Nihlgård, kommer att guida oss på plats.

Att tänka på: Ta med fika, kikare och lupp

Tid & plats för samling: 09.00, Ystads bibliotek/parkeringen, 09.30 på Hörjelgården.