Vi är miljöns jurister

Naturskyddsföreningen griper in när myndigheter och företag bryter mot Sveriges och EU:s miljölagstiftning. Föreningen får överklaga domar och beslut som handlar om miljön. Så här arbetar vi med att välja ut viktiga rättsfall och driva dem i domstolarna.

Vi har inte möjlighet att engagera oss i alla processer som pågår i Sverige. Av de tusentals tillståndsprocesser, domstolsmål och ärenden som pågår har vi endast möjlighet att engagera oss i ett fåtal. Den avgörande faktorn när vi väljer ut mål är att det ska vara miljömässigt motiverat att engagera sig, vilket betyder att verksamhetens påverkan på miljön eller målets betydelse för miljön ska vara central. 

Målsättningen med de rättsfall vi arbetar med är också att de ska ha förutsättningar att stärka natur- och miljöskyddet. Domarna, som ju är kvittot i den juridiska processen, kan sedan visa på behovet på en tuffare miljölagstiftning. 

Ibland får vi reda på att det pågår ett viktigt ärende genom att föreningen blir inbjuden att delta i samrådet. Samrådet är en del i den tillståndsprocess som ska ske innan en ansökan om tillstånd till en verksamhet lämnas in till tillståndsmyndigheten. Att engagera sig redan i samrådet kan vara ett bra sätt att påverka tillståndsprocessen eftersom samrådet är grunden till den kommande miljökonsekvensbeskrivningen för verksamheten. 

Ofta får vi information från våra lokalföreningar, kretsar, runt om i landet om ärenden som är på gång. Det kan exempelvis handla om avverkning av en skyddsvärd skog, bebyggelse i strid mot strandskyddet eller etablering av ett vattenkraftverk i en strömbiotop med öring och flodpärlmussla.

Kretsarna kan själva driva rättsfall i domstolarna och överklaga domar som strider mot miljölagarna. Ibland är det alltså kretsarna som processar i målen och ibland är det juristerna på riksföreningen som för föreningens talan i målen eller överklagar domar som inte tar tillräcklig hänsyn till miljön. 

Några av de mål som vi har drivit:

Skogsavverkning i Änok

Naturskyddsföreningen hade under 2014 framgångar i ett synnerligen viktig mål i Högsta Förvaltningsdomstolen om rätten att överklaga skogsärenden, i det omtalade Änokmålet som rör avverkningar av ett värdefullt område invid världsarvet Laponia. Det är första gången en miljöorganisation tillerkänns rätten att driva ett mål om avverkning enligt skogsvårdslagen till domstol. Detta är ett klart genombrott i ett problematiskt område för naturvården, som varit stängt för prövningar i domstol. Efter det att målet återförvisats till lägre instanser för prövning i sak vann Naturskyddsföreningen i mars 2015 även målets kärnfråga, om tillstånd till avverkning varit lagligt. Kammarrättens dom om att upphäva tillstånden stod fast.

 

Kalkstenstäkt på Gotland – Bunge och Ojnareskogen

Den rättsliga konflikten om den planerade kalkstenstäkten i Bunge på norra Gotland har fortsatt. Det synnerligen skyddsvärda området ingår i planerna på en ny nationalpark och länsstyrelsens planer för nya Natura 2000-områden på Gotland. Trots en dom från Högsta Domstolen som utföll till Naturskyddsföreningens och Naturvårdsverkets fördel är inte områdets öde avgjort. Bolaget har efter sin domstolsförlust återigen ansökt om tillstånd, och erhållit ett sådant från mark- och miljödomstolen. Naturskyddsföreningen har överklagat till Mark- och miljööverdomstolen där det nu ligger för prövning.

 

Slutförvar av kärnavfall

Föreningen hade under 2014 en viktig framgång i ärendet om ett framtida slutförvar för utbränt kärnbränsle i Forsmark, som rörde dispens från artskyddet i området. Föreningen ansåg det fel att ge dispens när det var först i en senare process som själva platsvalfrågan ska avgöras. Efter ett överklagande från föreningen till Mark- och miljööverdomstolen gick bolaget med på att låta frågan prövas i samband med den övergripande tillståndsprövningen. Sedan 2012 har föreningen granskat och lämnat in remissyttrande över ansökan om slutförvar av använt kärnbränsle i ärende hos Strålsäkerhetsmyndigheten och mark- och miljödomstolen. Föreningen kommer fortsatt att bevaka och delta vid prövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Föreningen arbetar för att det bästa beslutsunderlaget inför kommande beslut tas fram och att alternativa metoder och platser som kan vara miljömässigt bättre utreds. 

 

Licensjakt efter varg

Efter det att Naturskyddsföreningen anmält den svenska licensjakten efter varg tillsammans med WWF och Rovdjursföreningen, har EU-kommissionen vid upprepade tillfällen kritiserat regeringens rovdjurspolitik. Kommissionen har öppnat två överträdelseärenden, ett om licensjakten i sig och ett annat om de regler som förra regeringen utnyttjat för att hindra miljöorganisationer från att gå till svensk domstol. I juni 2015 beslöt EU-kommissionen om ett så kallat motiverat yttrande om licensjakten efter varg, som innebär att regeringen måste vidta rättelse för att inte riskera att hamna i EU-domstolen.

 

Artskyddsdispens för en exploatering i Skorvdalen

I februari 2014 vann Naturskyddsföreningen ett mål om en ny turistanläggning i Härjedalens kommun, som lokaliserats alltför nära örnbon i värdefull natur. Föreningen menade att dispens inte kunde medges och bestred bland annat bolagets påstående om att anläggningens arbetstillfällen var av så stor vikt att de hade ”ett allt överskuggande samhällsintresse” genom att presentera en egen samhällsekonomisk rapport. Såväl mark- och miljödomstolen som Mark- och miljööverdomstolen höll med om detta och upphävde länsstyrelsens dispensbeslut.

 

Licensjakt efter varg i svenska domstolar

I november 2014 avkunnade Kammarrätten i Stockholm dom i målet om licensjakten efter varg i februari 2013. Kammarrätten fann att Naturskyddsföreningen hade haft rätt, jaktbeslutet var inte förenligt med EU:s art- och habitatdirektiv. Naturvårdsverket överklagade inte domen, som därmed vann laga kraft. I december 2014 meddelade även Förvaltningsrätten i Stockholm dom i målet om den licensjakt som skedde året efter, och kom fram till ungefär samma sak. Beslutet om licensjakt hade inte varit lagligt. Föreningen lyckades på detta sätt hindra licensjakterna efter varg under året. Den senare domen har emellertid överklagats.

 

Skyddsjakt efter den s.k. junselevargen

Naturskyddsföreningen förlorade i sista instans i målet om skyddsjakten efter den genetiskt värdefulla junselevargen, som flyttats vid upprepade tillfällen från rennäringsområdet. Föreningen vann först i förvaltningsrätten. Kammarrätten ansåg emellertid att beslutet om att skjuta vargen varit korrekt, trots att den kunnat bidra starkt till att mildra stammens inavelsproblem. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade tyvärr inte prövningstillstånd.

 

Luftkvalitet på Hornsgatan

Under 2014 stod det klart att föreningens mångåriga arbete med renare stadsluft givit resultat, luften på Hornsgatan är nu så ren att den klarar gränsvärdena för partiklar, PM10. Gränsvärdena för kvävedioxid efterlevs dock inte än.  I ärendet företräder föreningens jurister fyra familjer som påverkas av de hälsofarliga halterna av luftföroreningar i området. Mark- och miljödomstolen gav föreningen rätt i den övergripande frågan om kommunens ansvar. Föreningen överklagade de delar av domen som gått föreningen emot, men Mark- och miljööverdomstolen valde att ej ge prövningstillstånd. Ärendet är nu sedan flera år tillbaka till kommunen för översyn av åtgärder för att förbättra luftkvaliteten. Under våren skickade föreningens jurister ett skarpt brev till kommunen om att genomföra domens intentioner även beträffande gränsvärdena för kvävedioxid. Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd uppdrog därefter till stadens trafiknämnd att utreda åtgärder, bland annat ett genomfartsförbud för tyngre fordon. Resultatet blev emellertid inte särskilt användbart. Föreningen fortsätter att bevaka ärendet noga.

Trött på sömning lagstiftning? Bli medlem!

Vi är över 200 000 som vill ha en tuffare kemikaliepolitik. Gör vår röst ännu starkare!