Låt barn få uppleva och lära i naturen

Vi vill att alla barn ska få komma ut i och uppleva naturen. Att involvera friluftsliv och utomhuspedagogik i skolundervisning och fritidsaktiviteter ger både pedagoger och elever ny stimulans och inspiration. Att flytta ut aktiviteter och undervisning sätter fart på alla sinnen och hjälper många elever att hitta sina egna nya vägar till kunskap.

Pedagoger i skola och förskola har en nyckelroll som inspiratörer och vägledare till naturen, särskilt för alla de barn som inte har möjligheter och resurser att komma ut och uppleva naturen utanför skoltid. Att flytta ut undervisningen inom skolans olika ämnen ger stora möjligheter till utveckling och lärande för både elever och pedagoger.  Naturskyddsföreningen arbetar för att skapa bättre förutsättningar för undervisning utomhus. Vi erbjuder både fortbildningar och läromedel som kan inspirera till mer undervisning utomhus och ger stöd till bevarande av natur nära skolor och förskolor.

Varför undervisning ute?

Utomhuspedagogik innebär att utifrån skolans uppsatta kunskapsmål komplettera undervisning inomhus med utomhuspedagogiska övningar i exempelvis svenska, engelska, matematik och naturorienterande ämnen. Syftet är att skapa lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer.

Kunskap om allt levande, den biologiska mångfalden, är nödvändig för att utveckla det hållbara samhället. Om barn och unga tidigt får möjlighet att känna sig hemma i naturen, desto större är chansen att de bär med sig den känslan och engagemanget upp i vuxen ålder. Men utomhuspedagogik handlar om så mycket mer än att ge kunskap om naturen. Att uppleva naturen eller skolgården med alla sinnen gör att vi skapar kontakt med och en relation till utemiljön. Det ger en minnesbank av intryck som blir grunden för en känsla för naturen. Vi är övertygade om att en positiv känsla för naturen är viktig för alla åldrar och en viktig drivkraft för miljöengagemang och viljan att vara med och påverka och utveckla det hållbara samhället.

Det finns forskning som visar på förbättrade resultat av undervisningen utomhus jämfört med undervisning inomhus. Det finns också studier som visar att undervisning utomhus ökar möjligheterna till bättre motorik och förmågan att koncentrera sig vilket delvis beror på att den fysiska aktiviteten ökar. Dessutom bidrar frisk luft och mer utrymme till både friskare och mindre stressade elever. Genom att flytta ut undervisning integreras den fysiska aktiviteten i skoldagen.

Ute finns goda möjligheter att samarbeta över ämnesgränserna. Naturen i sig är inte ämnesindelad, men den kan upplevas och beskrivas utifrån olika ämnen. Vi kan ställa frågor om naturen ur olika ämnesperspektiv. När eleverna ser samband mellan de olika ämnena har vi ett ämnesintegrerat lärande. Undervisning i naturen kan bli mer varierad och teoretiska modeller kan förklaras på nya sätt. Det innebär att fler elever hittar sitt sätt att lära på.

> Läs mer om forskning om utomhuspedagogik

Natur nära skolan ger bättre förutsättningar för utomhuspedagogik

En förutsättning för friluftsliv och utomhuspedagogik i vardagen är att naturen ligger nära och är tillgänglig. Studier visar att om ett naturområde ligger längre bort än 300 m från skola eller bostad går man inte dit så ofta.

Naturens liv är grunden för välfärd och hälsa hos världens växande befolkning. När naturen skövlas och även när de små näraliggande gröna miljöerna försvinner, blir världen fattigare på alla sätt. En liten skog nära skola och förskola kan kännas som en hel värld för ett barn. Naturskyddsföreningen arbetar för att bevara naturen i och nära tätorter. Alla skolor och förskolor borde ha ett litet naturområde på gångavstånd. Och alla barn borde få chansen att få komma dit, att lära sig mer om hur naturen fungerar och genom egna upptäckter och upplevelser känna hur viktigt det är ta hand om naturen.

> Läs mer om vårt arbete för att bevara närnatur

Fortbildning för pedagoger i friluftsliv och utomhuspedagogik

Tillsammans med Naturskoleföreningen och Sportfiskarna erbjuder vi fortbildningar om friluftsliv och utomhuspedagogik. Vi vill ge inspiration till att hitta nya pedagogiska verktyg för lärandet. De handlar bland annat om hur pedagoger kan arbeta ämnesintegrerat och med utgångspunkt i naturen.

Ett viktigt syfte med fortbildningarna är att alla elever ska få chansen att uppleva natur på olika sätt. Alla mår bra av att vara ute, både vuxna och barn. Naturen gör skolan roligare och lättare för många elever och tillvaron rikare när de får hjälp att komma ut och lära känna sin närmiljö.

Genom att fortbilda pedagoger i utomhuspedagogik och friluftsliv vill Naturskyddsföreningen: 

  • Att fler barn ska bli intresserade av och tycka om att vistas ute i naturen, och på så sätt också vilja ta hand om och värna naturen.
  • Öka kunskapen om växter, djur och ekologiska samspel.
  • Att fler pedagoger ska få möjlighet att använda naturen i undervisningen, som ett komplement till undervisning inomhus.
  • Bidra till att göra lärande för hållbar utveckling konkret i skolundervisningen.
  • Uppmärksamma värdet av natur nära skolor och förskolor.

Naturskyddsföreningen i skolan

Naturskyddsföreningen arbetar med skolfrågor på flera olika sätt.