Ny rapport: Ställ om skogsbruket för klimatet

Klimatet används ofta som ett argument för att öka användningen av skogens resurser. Men ett sådant skogsbruk riskerar tvärtom att leda både till större utsläpp av koldioxid och ett ökat hot mot skogens arter. Vår nya rapport visar att krisen för den biologiska mångfalden och klimatet är två frågor som både måste och kan lösas samtidigt.

Skogen är en viktig del av lösningen för att bromsa klimatförändringarna. För att lösa krisen behöver vi enligt klimatforskarna både minska utsläppen och hitta metoder för att binda och lagra koldioxid.

Idag används klimatargument i Sverige allt oftare för en ökad användning av skogens biomassa. Men att intensifiera produktionen av skogsråvara för att driva på klimatomställningen är en återvändsgränd. Ett sådant skogsbruk riskerar tvärtom att leda både till större utsläpp av koldioxid och ökat hot mot skogens arter.

Hotet mot den biologiska mångfalden i den svenska skogen är ett faktum. Mer än 2000 skogslevande arter finns med på den nationella rödlistan, där arter och deras hotstatus redovisas. Sverige klarar varken egna miljömål eller internationella åtaganden kring skogens biologiska mångfald. Det är framförallt ett intensivt och ohållbart brukande som utarmar skogen. De ensidiga svenska skogarna är också dåligt rustade för ett varmare klimat.

Lösningar i skogen för klimatet och den biologiska mångfalden

Vår nya rapport Skogen, klimatet och den biologiska mångfalden visar att krisen för den biologiska mångfalden och klimatkrisen måste lösas samtidigt, och att lösningar för den ena inte får förvärra för den andra. För att klara mål om stärkt biologisk mångfald i skogen behöver mer skog skyddas och brukningsmetoderna ändras. Nyttjandet av skogen måste ske inom naturens gränser och på ett sätt som leder till att mer kol lagras i ekosystemen. Då kan skogarna också kan bli mer resilienta mot torka och skadeinsekter. Om skogens råvara används på ett mer effektivt än idag kan det bidra till att sänka utsläppen av koldioxid till atmosfären.

Rapporten visar på konkreta lösningar för att förverkliga en hållbar bioekonomi:

ÖKA AREALEN SKYDDAD SKOG. Mer skog behöver skyddas för att säkra den biologiska mångfalden och är samtidigt en positiv klimatåtgärd. Skogar med hög mångfald står också bättre rustade för klimatförändringar.

HÅLLBART BRUKANDE. Merparten av skogsmarken ska trots ett kraftigt utökat skydd fortsätta brukas. Ett hållbart brukande med ett större inslag av olikåldrade träd, med en större variation av trädslag, och där klimatskadliga metoder som kalhyggen och skyddsdikning inte används, är helt avgörande för såväl klimat som biologisk mångfald.

ÖKA KOLFÖRRÅDET. Skogens och skogsmarkens kolförråd har stor potential att öka i Sverige, vilket är en viktig åtgärd för klimatet. Den årliga inlagringen av kol kan fördubblas genom en kombination av ökade sänkor och minskade utsläpp från skogsmarken.

ÅTERVÄTNING. Dikade torvmarker måste återvätas eller brukas med hyggesfritt skogsbruk för att minska förlusterna av växthusgaser från marken. Återvätning är en av de viktigaste åtgärderna för att skydda biologisk mångfald och markens kolförråd.

SKILJ PÅ UTSLÄPP OCH KOLSÄNKOR. Redan idag är halten av koldioxid i atmosfären högre än vad som är hållbart. Kolsänkornas bidrag bör öka klimatambitionerna istället för att kompensera för fortsatta utsläpp.

ANVÄND RESTPRODUKTER SOM BIOBRÄNSLE. Eftersom biobränslen släpper ut koldioxid vid förbränning är det viktigt att rätt typ av biobränsle används. Restprodukter från en hållbar markanvändning ger en relativt snabb klimatnytta om de ersätter fossila bränslen. Andra råvaror bör ha en marginell roll.

TILLVERKA LÅNGLIVADE PRODUKTER. Ta fram styrmedel som leder till att skogsråvara i första hand används till långlivade produkter där dessa ersätter råvaror med stor klimatpåverkan.

FRÄMJA ÅTERVINNING. Trädets fibrer är hållbara och går att både återanvända och återvinna. Materialåtervinningen av produkter från skogen måste öka markant.

MINSKA EFTERFRÅGAN PÅ BIOMASSA. Efterfrågan på biomassa måste minska, till exempel genom förändringar av livsstil och konsumtion av klimatskadliga varor och tjänster.

ENERGIEFFEKTIVISERA. Kraftfulla satsningar på energieffektivisering och effektivare transporter måste genomföras och fossila bränslen ska där det går ersättas med annan förnybar energikälla än biomassa.

Sverige behöver en helt ny skogspolitik för att tillvarata skogens möjligheter till ökad kolinlagring och för att effektivisera och prioritera användningen av biomassa, utan att riskera den biologiska mångfalden och ekosystemens motståndskraft.

>> Här hittar du rapporten Skogen, klimatet och den biologiska mångfalden.

Vår kampanj Tyst skog vill förmedla sanningen om läget i den svenska skogen och uppmanar samtidigt politikerna att ta beslut som tar hänsyn till naturens gränser.

Ge skogen en röst!

Sveriges artrika skogar minskar i snabb takt och ersätts av planteringar. Utarmningen har skett i det tysta. Ge skogen en röst.