Påverka vad som händer i ditt närområde

När skogsbacken, strandremsan eller ängen är hotad kan det vara bra att ha en checklista med olika saker som behöver göras för att rädda området. Här finns tolv tips som stöd och hjälp i arbetet.

Råstasjön i Solna kommun. Många föreningar samarbetade för att bevara närnaturen.

Foto:

Jan Ainali, Wikimedia Commons.

1.    Ge området ett namn.
Ta reda på om området har ett namn, kolla på kartor, om inte, se genast till att ge den ett. Det behöver inte vara konstigare än till exempel Mossberget, Äventyrsbacken eller Byskogen.

2.    Avgränsa området.
Rita in det på en karta.

3.    Beskriv varför det är viktigt att skydda området.
Om man inte kan beskriva enkelt och tydligt för sig själv varför det man gör är viktigt, kommer det att bli svårt att övertyga andra.

4.    Sammanställ områdets alla olika värden
Börja med att undersöka vad som redan finns skrivet om området. Fråga markägaren, länsstyrelsen och kommunen, de kan ha uppgifter om olika värden i ett visst område. Markägaren har ett ansvar att känna till sitt område. Men, det är inte säkert att markägaren vet till exempel hur många förskolor som faktiskt använder en skogsdunge, eller vilka fåglar som observerats där. Fråga i så fall om markägaren har planer på inventering och kartläggning. Om inte, läs mer om hur du själv kan ta reda på närnaturens olika värden

5.    Samla föreningar och privatpersoner som är berörda till ett möte.
Enas om hur ni ska agera och vad ni vill att ska hända. Formulera argumenten om varför området ska skyddas/räddas.

6.    Ta reda på vem som äger marken och ta kontakt.
Berätta om vad ni är oroliga för. Be om ett möte. Fråga mer än debattera: Vad ska hända? Finns det möjlighet att ändra planerna? Vad krävs för att påverka och förändra? Finns det kompromisser?

7.    Ta kontakt med kommunen.
Om inte markägaren vill träffa er, be att kommunen ordnar ett möte där alla berörda får föra fram sina åsikter.

8.    Skriv till beslutsfattarna.
Det är viktigt att visa att man är många som protesterar och uttrycker sin vilja. Det kan vara värt att försöka underlätta för många att höra av sig beslutsfattarna. Ett sätt är att göra enkla flygblad med fakta och kort som kan skickas in. Ju mindre krångligt, desto fler kommer att vilja hjälpa till. Förbered till exempel så att ett flygblad kan klippas isär så att ena halvan blir ett enkelt kort (kopiera upp A4 på lite styvare papper) med rätt adress ifylld till kommunen och utrymme att skriva en protest.

Flygbladet ska innehålla enkla fakta och de viktigaste argument som ni enats om. Beskriv till exempel ”Skogen är viktig för fyra skolor och förskolor, två orienteringsklubbar tränar ungdomar i skogen och den är strövområde för många människor. Både stenknäck och gröngöling hör till de många fåglar som häckar i området." Kortet kan också vara förberett med en enkel text att skriva under: ”Jag protesterar mot vägen som ska dras genom Bagisskogen”.

Samma sak kan självfallet göras via mail. Kort och mail kan komplettera varandra.

9.    Bjud in alla berörda på guidning i området.
Bjud in tjänstemän, lokala politiker, markägare och andra som ni vill övertyga. Guida dem och berätta om de värden som finns. Kontakta till exempel Studiefrämjandet om ni behöver guidehjälp. Om de inte vill komma till området, bjud in till fika eller lunch i kommunhusets närmaste skogsdunge eller park och berätta om skogens värden i stort.

10.    Facebook-grupp eller evenemang
Digitala medier når snabbt ut, men det är viktigt att utse administratörer och antingen göra en sluten grupp eller registrera en Facebook-sida som en organisation för att lättare ha kontroll på vad som sägs så inte forumet används för smutskastning och förtal eller för ”troll” som tar över för egna syften.

11.    Använd kulturkraft
Kanske finns det duktiga fotografer som dokumenterat eller vill dokumentera ett områdes värden? Finns det författare som vill hjälpa till att ge poetiska ord åt upplevelser eller som kan hjälpa till att skriva insändare och debattartiklar i lokaltidningar? Tänk fritt om ni vill ordna evenemang för att dra uppmärksamhet till ett område. Musik, humor, dans – och tänk på att lite fika, soppa eller frukt alltid drar folk!

12.    Ta kontakt med lokala media och bjud in journalister till alla aktiviteter.
Det är alltid bäst att få ut information på redaktionell plats i massmedia, men skriv gärna också insändare själva – var noga med att visa upp argument och var positiva. Överlåt åt journalisten själv att se vad motparterna har att säga.

Kartlägg närnaturens olika värden så här:

Sociala värden

Ta kontakt med alla som använder området – naturskola, skolor, förskolor, idrottsklubbar, hembygdsföreningar, scouter, andra klubbar och organisationer. Dela upp arbetet och ring runt. Lista dem som använder området och summera eventuellt antalet barn/elever/medlemmar.

Gå ut och räkna hur många som passerar på stigar och gångvägar till/intill området en vardag och en helgdag. Siffror är alltid bra att ha, även om de inte är vetenskapliga så ger de ändå en fingervisning om hur viktigt ett område är.

Biologiska värden

Ta kontakt med lokala Naturskyddsföreningen, naturskolan och Sportfiskarna, andra naturorganisationer som fågelskådare, svampvänner med flera och kolla vilken kunskap som finns om området. Det kan handla om olika naturtyper, biotoper, vilka speciella och ovanliga arter som finns och vilka inventeringar som gjorts. Du kan också söka i Artdatabanken. Saknas inventeringar, dra ihop så många biologer och amatörbiologer som möjligt under en eller ett par dagar och gör en ”bioblitz”, en intensivinventering. Lista växter och djur som ni hittar och visa vilken mångfald av arter som finns.

Naturskyddsföreningen i Kalmar län och flera kretsar ordnade bioblitz >>

En möjlighet är också att kontakta Studiefrämjandet (eller annat studieförbund) och ordna turer med kunniga naturguider i området för att få mer kunskap om de biologiska värdena.

Sammanställ all kunskap enkelt och överskådligt.

Kulturvärden

Lista vilka platser i naturområdet som används av många – utsiktsplatser, vindskydd, kojor och så vidare.

Titta på Riksantikvarieämbetets webb-kartor över fornlämningar och andra kulturminnen, prata med hembygdsföreningen och kolla med biblioteket och länsmuseet.

Pricka in platser och kulturlämningar på kartan eller sammanställ dem i en lista.

Värden som hänger ihop med nyttjandet av området

Ta reda på vilka företag som är verksamma i närheten eller inom området – kanske finns det till exempel serveringar, raststugor, kanotuthyrningar och undersök också vilka som äger bostäder i trakten, boende i bostadsrättsföreningar eller villor, vars värde är beroende av naturen nära.

Rädda den svenska skogen

Gör en viktig insats. Hjälp oss se till att skyddsvärd skog skyddas.