Kris för skogens biologiska mångfald – taket är nått för det svenska skogsbruket

Hoten mot skogen i Sverige är många och allvarliga. Livsmiljöer för känsliga arter avverkas och den riktigt gamla skogen huggs ner i en allt snabbare takt. Det visar Naturskyddsföreningens nya skogsrapport. Trots att Sverige inte ser ut att klara vare sig sina egna politiska mål eller internationella åtaganden om att bevara biologisk mångfald fortsätter naturskogar att kalhuggas och omvandlas till odlingar av tall och gran.

Markberett hygge med lämnad naturhänsyn enligt dagens skogsbruksmodell.

Mer än halva Sveriges yta är täckt av skog. Trots det befinner sig den biologiska mångfalden i skogen i en kris där unga skogsplanteringar med gran och tall är helt dominerande. Den här omvandlingen av landskapet är förödande för den biologiska mångfalden eftersom enformiga gran- och tallskogar inte kan ersätta de ekosystem och livsmiljöer som finns i äldre, variationsrika naturskogar. Dagens skogsbruk gör dessutom att de här miljöerna går förlorade vid varje enskild avverkning av en naturskog, där de naturliga skogsekosystem avvecklas till förmån för just odlingar av gran och tall.

Rapport reder ut läget i skogen

Åsikterna om hur den svenska skogen mår går isär. Olika aktörer förmedlar olika bilder av hur tillståndet i skogen egentligen är, vilket leder till förvirring i skogsdebatten. För att reda ut de här åsiktsskillnaderna och visa hur skogen faktiskt mår har Naturskyddsföreningen tagit fram rapporten ” Från mångfald till enfald – en vitbok över den svenska modellen för skogsbruk”. Med statistik, naturvårdsforskningens slutsatser, myndigheters uppföljningar och exempel från verkligheten belyser vi också behovet av en förändrad skogspolitik och lagstiftning.

Hela rapporten hittar du här.

Uppdelade skogar och hotade arter

Rapporten är tydlig. Den visar att taket är nått för hur mycket skog som kan avverkas. Skogsbruket framhåller ofta skogsbruket som hållbart eftersom skogen växer mer än vad som i dag avverkas. Detta påstående är dock vilseledande. Faktum är att på den areal som finns tillgänglig för skogsbruk, det vill säga utanför områden som är skyddade eller avsatta av naturvårdsskäl, så avverkas idag i princip hela tillväxten. Taket för vad som kan avverkas i dag är alltså nått. Rapporten visar tydligt på de omfattande landskapsomvandlingar som skogsbruket har inneburit, till stor del som en följd av kalhyggen och skogsplanteringar. Skogslandskapet är i dag kraftigt fragmenterat, en bidragande orsak till detta är det finmaskiga nät av 210 000 km skogsbilvägar som breder ut sig i landskapet. Årligen bryts dessutom ytterligare 1700 km nya skogsbilvägar.

 

 

Bilderna visar den rumsliga och tidsmässiga förändringen av vägnätverket (röda linjer) sedan mitten av 1900-talet (vänster bild) fram till 2018 (höger bild) i exempelrutor. Fler bilder finns i rapporten.

Bristen på naturliga skogsekosystem och fragmenteringen av skogslandskapet går ut över de arter som är beroende av de här miljöerna för att överleva.Som ett resultat av det minskar den biologiska mångfalden i skogen. Över 1800 skogslevande arter är upptagna på den nationella rödlistan över vars framtid är osäker. Av dessa är drygt 900 arter hotade, främst av skogsbrukets åtgärder. Det absolut största hotet mot den biologiska mångfalden är just förlust av arters livsmiljöer.

Stora förändringar krävs för friska skogar

Just nu ser vi inte ut att kunna uppfylla de nationellt politiskt beslutade miljökvalitetsmålen Levande skogar eller Ett rikt växt- och djurliv.  Vi lever inte heller upp till våra internationella åtaganden om att hejda förlusten av biologisk mångfald. Samtidigt som situationen redan är kritisk ökar trycket på skogen. Allt fler vill använda råvaror från skogen till allt mer.

Om vi ska kunna vända den negativa utvecklingen för våra skogsekosystem behövs omfattande förändringar av skogsbruket. Detta ställer stora krav på såväl skogsbruket som politiken att åtgärda de miljöproblem som är kopplade till skogsbruket. Skogsbranschen behöver erkänna sin faktiska miljöpåverkan och ställa upp på de förändringar som krävs. Riksdag och regering måste leverera de politiska beslut och styrmedel som behövs. Det finns ett uppdämt behov av att formulera en ny skogspolitik och en ny lagstiftning som säkerställer att skogsbruket blir hållbart på riktigt.

Bli medlem - för en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.