Projekt vitryggig hackspett

Naturskyddsföreningen driver sedan 1990 ett projekt för att rädda den hotade vitryggiga hackspetten i Sverige. Här kan du läsa mer om projektet och vilka vi samverkar med för uppfödning och för restaurering av vitryggens lövskogar.

En vitryggig hackspett upptäcker friheten efter utsläpp sommaren 2016.

Foto:

Paula Andersson.

Vi behöver pengar till uppfödning, utplantering och stödutfodring!

Naturskyddsföreningens arbete för att bevara den vitryggiga hackspetten, som är akut hotad i Sverige, bedrivs inom Projekt vitryggig hackspett i samverkan med flera andra aktörer. Tillsammans kan vi rädda vitryggen, men det kommer att ta tid. 

Från att ha varit väl spridd i våra skogar, återfinns det idag endast sju par vitryggar i Sverige och arten löper stor risk att försvinna helt från det svenska landskapet. Det beror främst på att de vitryggens livsmiljö, gamla lövskogar, till stor del har försvunnit från Sverige. Den kraftiga nedgången i vitryggens antal ledde till Projekt Vitryggig hackspett. Naturskyddsföreningen övertog projektledarrollen 1990 med målet att rädda arten i Sverige. Sedan dess har flera olika metoder använts för att stärka arten.

Vitryggsprojektet 2020

Vi är mycket glada att rapportera ett väldigt lyckat år för vitryggs-häckningar, med sex bekräftade häckningar runtom i landet så här långt. I Värmland finns en bekräftad häckning. Hanen släpptes ut av projektet förra året och vi är mycket glada för detta snabba ”kvitto” på en lyckad utplantering. Tyvärr är situationen i övrigt fortsatt oroande i Värmland då inga ytterligare fåglar har rapporterats.

I Uppland/Gästrikland har fyra häckningar bekräftats. Förutom dessa har ytterligare fyra ensamma individer iakttagits. Allt som allt har alltså 12 individer observerats och vi kan med nöje konstatera att det går fortsatt relativt bra för vitryggen i denna del av Sverige. Glada nyheter kommer även norrifrån med en bekräftad häckning i Umeå. Denna häckning är troligtvis den mest välkända i Sverige just nu då paret valde ett väl synligt boträd i ett välbesökt naturreservat. Eftersom det redan var välkänt att två vitryggar höll till i området valde länsstyrelsens därför att, i samråd med Projekt Vitryggig hackspett, gå ut med häckningen offentligt samtidigt som de stängde av stora delar av ön för att skydda paret under häckningstiden. Läs mer om detta från länsstyrelsen här.

Förutom den bekräftade häckningen har ytterligare ett par samt åtta ensamma vitryggar observerats i Västerbotten. Tre ensamma fåglar har rapporterats från Norrbottens län samt tre i Jämtland.

Fokusområden

Inom projektet har vi tre fokusområden; att bevara och restaurera vitryggens livsmiljöer, förstärka den vilda populationen genom att sätta ut ungfåglar uppfödda i avel och att arbeta för en ny skogspolitik. Projektets syfte är att vitryggen ska nå en gynnsam bevarandestatus, det vill säga att arten ska bli livskraftig på lång sikt. För att vitryggen ska kunna överleva behövs cirka 250 individer. Fler värdefulla lövskogar måste skyddas och restaureras om vitryggen ska ha en chans.

Nätverket för vitryggig hackspett

Utan ideella insatser hade vitryggsprojektet inte varit möjligt! Arbetet organiseras i ett nätverk som tillsammans kartlägger fågelns livsmiljöer, tar reda på hur många fåglar det finns, stödutfodrar och informerar markägare, myndigheter och allmänhet. Vi utbyter också kunskap och erfarenheter med organisationer som arbetar med vitryggig hackspett i Norge, Finland och Lettland. 

Samverkan för restaurering av vitryggens skogar

Restaurering av vitryggens livsmiljöer sker i samverkan  med flera länsstyrelser, skogsägare och skogsbolag. Tillsammans försöker vi att hitta strategier för att lyckas med att bevara lövskog med en hög andel död ved, som arten behöver. Arbetet handlar dock inte enbart om vitryggen, utan om en hel naturtyp med flera hotade och rödlistade arter. Exempelvis har hittills bland annat Bergvik Skog, Sveaskog, StoraEnso, BillerudKorsnäs och Karlstad stift engagerat sig i arbetet att bevara och restaurera vitryggens skogar.  

> Läs mer om vitryggens skogar 

Samarbete för utsättning och uppfödning

År 1995 inledde man ett samarbete med djurparken Nordens Ark för att bedriva avel av vitryggig hackspett och sedan 2016 är även Skansen och Järvzoo med i avelsarbetet. 

När de fåglar som fötts upp i avel är redo att klara sig själva förflyttas de till voljärer, stora burar, i lämpliga lövskogsmiljöer. Där utfodras de två gånger dagligen och får under cirka en veckas tid vänja sig vid sin nya miljö. Därefter släpps fåglarna ut i de fria, men medlemmar från nätverket fortsätter att utfodra dem under höst och vinter. Sedan 1990 har projektet medverkat till att 191 fåglar kunnat släppas ut. Stödutfodringen sköts gemensamt av vårt ideella nätverk för vitryggig hackspett, länsstyrelsen i aktuellt område, samt Upplandstiftelsen som även varit engagerade i byggnation av voljärer.

Förhoppning är att vitryggarna ska trivas i sitt nya område och att de framöver ska hitta en partner och att det ska leda till häckning. 

Nordens ark bidrar med mycket värdefulla insatser genom uppfödning och bevarande av vitryggiga hackspettar i sin djurpark. Den första fågelvoljären för vitryggig hackspett stod klar på Nordens Ark 2003 tack vare bland annat en insamling från Naturskyddsföreningens medlemmar. > Nordens ark

Skansen byggde sin första voljär 2016, nu har man byggt ytterligare en och har två vitryggspar på plats i parken. Liksom på Nordens Ark kan fler människor få information om det viktiga bevarandeprojektet, lära sig mer om arten och få se dem på nära håll. > Skansen

Järvzoo har byggt stora voljärer och har nu 5 vitryggspar. Även här hoppas vi att uppfödningen kan resultera i nya häckningar och att nya ungar kan sättas ut i väl anpassade lövskogar. > Järvzoo

Nationella åtgärder för en hotad art

I juni 2017 fastställde Naturvårdverket och Skogsstyrelsen ett åtgärdsprogram för vitryggig hackspett. Åtgärdsprogrammet gäller perioden 2017-2021 och är ett vägledande men inte formellt bindande dokument.

> Yttrande över förslag på nationellt Åtgärdsprogram för vitryggig hackspett

Den vitryggiga hackspetten behöver din hjälp

Med ditt stöd kan vi rädda den i Sverige akut hotade vitryggiga hackspetten och dess skogar.