Skogsplantager – närmare än du tror

Ordet ”skogsplantage” får dig kanske att tänka på skövlad regnskog som ersätts av oljepalmer, eukalyptus eller andra kommersiella trädslag. Förstörd natur, brist på rent vatten och försämrade livsvillkor för människor och djur blir ofta följden. Sådana problem finns ju bara långt bort, i Latinamerika, Afrika eller Sydostasien. Det är fel.

Ett exempel på en svensk contortaplantering, där den enda växten i stort sätt är just contortatall.

Foto:

Naturskyddsföreningen

De flesta behöver inte resa långt för att hitta skogsplantage. Delar av de svenska skogarna är så hårt exploaterade att de faktiskt har många likheter med de plantager som ersätter tropiska regnskogar. Skillnaden är att här i Sverige ersätter plantagerna istället för regnskog, våra sista naturskogar. De är skogar med höga naturvärden som inte är skyddade av lag, och tyvärr är det alldeles för få skogar som har ett långsiktigt och kvalitetssäkrat skydd. Vissa områden med höga naturvärden är också undantagna från skogsbruk genom frivilliga åtaganden, till exempel genom certifiering.

Nästan allt skogsbruk i Sverige går ut på att kalhugga när träden är tillräckligt gamla. Ur ekonomisk synvinkel innebär det oftast efter 70-100 år. Det kan låta gammalt, men i en naturskog blir många träd 300-400 år eller mer.

Oftast planteras gran eller tall på kalhygget, likadana plantor i raka långa rader. Den som vill plocka bär eller svamp i skogen upptäcker att favoritstället huggits ner. Barnen får bygga sina kojor någon annanstans. En ungskog växer upp, svårgenomtränglig och mörk, med en ensidig samling lika gamla och lika stora träd.

Färre arter än i naturlig skog

Efter några årtionden är skogen halvgammal och möjlig att ta sig fram i, men där finns väldigt mycket färre arter av växter och djur än i en naturlig skog. Renskötseln förlorar viktiga betesmarker när de lavar som renen betar inte växer där.

När skogen till slut börjat bli lite äldre och en aning mer intressant för både människor, renar och andra djur och växter – då är det dags att avverka. Kalhygge, igen.

I den tropiska regnskogen sker processen snabbare och ofta med ännu större konsekvenser för de tusentals växter och djur som bildar det naturliga ekosystemet. Lokalbefolkning och urfolk drabbas ofta mycket hårt, eftersom skogen är en viktig grund för deras försörjning.

Naturskyddsföreningen kämpar för att förändra detta plantageliknande skogsbruk, både i Sverige och globalt, genom att

  • Påverka politiker – det är dags för en ny skogspolitik!
  • Se till att fler områden skyddas – höj anslagen till biologisk mångfald
  • Förändra skogsbruket – alternativ till kalhyggen behövs
  • Stötta globala organisationer och deras arbete för att företag och politiska beslutsfattare ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter och miljö.

Läs mer

Det är dags för en ny skogspolitik >>

Länge leve skogen – skydd och skogsbruk för framtiden >>

Bli medlem - rädda skogens liv

Var med och rädda skogens liv. Bli medlem! Tillsammans kan vi göra världen bättte.