Nyckelbiotoper – vad är det och varför är de viktiga?

I skogen finns unika områden som är extra viktiga för hotade arter. Områdena kallas för nyckelbiotoper. Genom att skydda dem så är chansen större att skogen kan fortsätta ge människan rent vatten, bär och andra ekosystemtjänster. Ändå prioriteras inte att hitta och skydda nyckelbiotoper.

I Ångermyran, Dalarna fanns skog som i stora delar höll nyckelbiotopsklass. En unik sandtallskog med hotade och starkt hotade arter. Tyvärr avverkades skogen eftersom bolaget hade an annan åsikt om skogens naturvärden.

Foto:

Malin Sahlin

Nyckelbiotoper är unika skogsområden som anses ha extra stor betydelse för skogens djur och växter. Det är Skogsstyrelsen som ”äger” begreppet och klassar skogsområden som nyckelbiotoper. De har gjort  inventeringar i hela landet och har definierat ett 50-tal olika typer, till exempel ”lövrik barrnaturskog” eller ”naturlig skogsbäck”. Långt ifrån alla nyckelbiotoper är upptäckta. Därför har Naturskyddsföreningen länge påtalat behovet av en ny nationell inventering av nyckelbiotoper. 

Hur ser en nyckelbiotop ut?

En nyckelbiotop kan vara stor som en hel skog eller liten som ett enda särskilt skyddsvärt träd. I dessa skogsområden hittar du en stor variation: olikåldriga träd, en del unga, en del gamla, en del döda och ett stort utbud av både träd, svamp- och växtarter. I sådana här skogar trivs också fler djur, fåglar och insekter.

Varför är skogens nyckelbiotoper viktiga?

På grund av människans påverkan på naturen, dör allt fler arter ut och i allt snabbare takt. I Sverige är förlusten av livsmiljöer mycket stor i skogslandskapet och därför spelar nyckelbiotoper en alldeles särskilt viktig roll. De är hem för många av skogens mer än 1 800 hotade och rödlistade växt-, svamp- och djurarter som inte tål konventionellt skogsbruk med hyggen. Samhället måste hejda denna förlust av biologisk mångfald, så att skogen kan fortsätta ge oss ren luft, bär och andra viktiga ekosystemtjänster. Därför är nyckelbiotoperna extra viktiga att skydda.

Varför ska någon inventera nyckelbiotoper?

Inventering av nyckelbiotoper är avgörande för att identifiera och registrera var dessa naturområden finns, så att de kan skyddas. Detta är en mycket viktig pusselbit i arbetet med att nå Sveriges miljömål om Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv. 

Skogsstyrelsen skriver att ”kunskapen om var nyckelbiotoperna finns i skogslandskapet är grundläggande och nödvändig för att klara samhällets skogspolitik och målet att bevara den biologiska mångfalden”. Läs mer i Skogsstyrelsens Handbok för inventering av nyckelbiotoper >>

När en skogsägare anmäler en skog för avverkning, hinner Skogsstyrelsen allt för sällan åka ut och inventera, det vill säga, de hinner inte se till om där finns skyddsvärd skog som är livsmiljö för känsliga arter. Då kan den skogen avverkas utan påföljder för markägaren, men med stora konsekvenser för de arter som lever där.

Är nyckelbiotoper skyddade? 

De nyckelbiotoper som registrerats hos Skogsstyrelsen har inget juridiskt skydd, snarare förväntas det av markägare att ta sitt ansvar enligt det så kallade skogliga sektorsansvaret. De av nyckelbiotoperna som inte har inventerats och registrerats ännu saknar således i princip helt skydd från avverkning.

Hur kan nyckelbiotoper skyddas?

Biotopskydd är ett sätt att skydda värdefullt naturområde.En markägare kan ingå ett naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen, med syftet att bevara och utveckla de naturvärden som finns. Genom miljöbalken kan också olika myndigheter, som till exempel länsstyrelsen eller kommunen, skydda nyckelbiotoper genom biotopskydd eller naturreservat. Med dessa formella skydd kan markägaren få ersättning för den skog som inte huggs. Är skogsmarken certifierad enlig FSC* får inte nyckelbiotoper avverkas alls, men gång på gång visar det sig att oregistrerade nyckelbiotoper ändå avverkas.

* FSC betyder Forest Stewardship Council och är en märkning som ställer krav på skogsbruket från ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Naturskyddsföreningen anser att det behövs stora förbättringar av FSC, inte minst i Sverige, men det är för närvarande det bästa alternativet som marknaden erbjuder. 

Vad gör Naturskyddsföreningen?

Naturskyddsföreningens aktiva medlemmar håller koll på vad som händer i skogen i stora delar av landet. Genom inventeringar och utbildningar kartlägger vi och lyfter fram värdefulla skogar och hoten mot dem. Blir situationen akut och skogen hotas av avverkningar eller annan exploatering slår vi larm.  

Läs mer om nyckelbiotoper och inventering

Skogsstyrelsens skrift Nyckelbiotoper – unika skogsområden (PDF) >>

Aktuell debatt om Skogsstyrelsens paus av inventering av nyckelbiotoper

Bli medlem - rädda skogens liv

Var med och rädda skogens liv. Bli medlem! Tillsammans kan vi göra världen bättte.