Stort miljölyft under rödgrönt styre

Miljöbudget på rekordnivå, fördubblade anslag till biologisk mångfald och införda styrmedel som kommer att minska utsläppen av växthusgaser framöver. Det är en del av bokslutet för regeringens miljöpolitik 2014-2018, visar vår granskning.

Rapporten Naturen vinner mark är Naturskyddsföreningens tredje och sista granskning av miljöpolitiken inför riksdagsvalet 2018. Den granskar regeringens miljöpolitik (Socialdemokraterna och Miljöpartiet) inom tre övergripande områden – klimat, biologisk mångfald och miljögifter. Slutsatserna visar att regeringen har gjort en väsentlig ambitionshöjning inom miljöpolitiken jämfört med den förra alliansregeringen (Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna). 

Exempel på vad regeringen har gjort bra: 

Höjt miljöbudgeten med över 100 procent – vill höja med nästan 200 procent till 2020

Miljöbudgeten har höjts med 123 procent, från 4,4 miljarder kronor år 2014 till 9,8 miljarder kronor år 2018. Historiskt har miljöbudgeten aldrig varit så stor som den är just nu. För år 2020 aviserar regeringen dessutom ytterligare en höjning av miljöbudgeten till över 13 miljarder kronor, vilket skulle innebära att miljöbudgeten höjts med 195 procent sedan 2014. Regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, har genomfört höjningen av miljöbudgeten i samarbete med Vänsterpartiet. 

• Satsat på att skydda naturen

Den förra Alliansregeringen sänkte anslagen till skydd och skötsel av värdefull natur med cirka åtta procent jämfört med mandatperioden innan. Den nuvarande MP- och S-ledda regeringen har istället, tillsammans med Vänsterpartiet, höjt anslagen för biologisk mångfald med 91 procent. Därtill har anslaget som går till åtgärder för havs- och vattenmiljö höjts med drygt 40 procent. 

• Ökat skyddet av natur och skog

Förra Alliansregeringen drev en politik som ledde till att nivån på områdesskyddet på land sjönk. Nuvarande regering har vänt denna trend så att mer natur skyddas igen. Exempelvis så har arealen naturreservat ökat med 163 000 hektar, vilket motsvarar en ökning på 4,5 procent. 

• Fördubblat arealen marina skyddade områden

Vid regeringsskiftet 2014 skyddades 6,3 procent av Sveriges marina områden. Naturskyddsföreningen riktade 2014 kritik mot Alliansregeringen för att inte tillräckligt aktivt drivit på för att skapa fler marina skyddade områden. Nuvarande regering utsåg 2016 fyra nya skyddade områden, vilket ledde till att totalt 13,6 procent av Sveriges marina områden är klassade som skyddade. 

• Infört lagar, mål och styrmedel inom klimatpolitiken

Regeringen har skapat förutsättningar för kraftigt minskade utsläpp framöver. Den fick blocköverskridande stöd för en ny klimatlag och nya långsiktiga klimatmål. Under mandatperiodens senare del har regeringen infört flera viktiga styrmedel som kommer att minska utsläppen av växthusgaser: en flygskatt, ett bonus-malus-system som styr mot en klimatsmartare bilflotta och en reduktionsplikt för drivmedel som kommer att göra fossila drivmedel grönare. 

Viktiga steg – men mycket återstår 

Trots att många viktiga styrmedel har kommit på plats så har utsläppen under mandatperioden ändå inte alls minskat i den takt som krävs för att nå uppsatta mål om utsläppsminskningar. Mycket mer krävs därför av klimatpolitiken framåt. 

Under mandatperioden har regeringen också fattat beslut som motverkar klimatpolitiken, såsom att ge ekonomiskt stöd till flygplatser och att sälja Vattenfalls brunkol. Regeringen har inte nått tillräckligt långt under mandatperioden vad gäller de klimatskadliga subventionerna  till exempel så har skatten på diesel sänkts. Den rödgröna regeringen har inte heller gjort tillräckligt för att ta tag i matens klimatpåverkan trots att den står för en stor del av svenskarnas klimatutsläpp. 

Även på området biologisk mångfald krävs det betydligt mer från politiskt håll. De regelverk som ska värna den biologiska mångfalden och naturen är i många fall otydliga och fungerar dåligt. Regeringen har under mandatperioden inte gjort någon översyn av mineralpolitiken och den översyn som gjorts av skogsvårdslagen är bristfällig. Regelverken för fisket innebär att de marina skyddade områdena inte har ett fullgott skydd, till exempel sker bottentrålning i många av dessa.

I vår granskning Naturen vinner mark presenterar vi konkreta rekommendationer inom miljöpolitiken till nästa regering. Nu måste takten öka!

Bli medlem – välj naturen

Nu är det hög tid för våra politiker att prioritera miljöfrågorna. Bli medlem och stöd vårt arbete. Det är dags att välja naturen!