Valguide: partiernas miljöförslag i slutspurten

I valrörelsens slutspurt har klimatfrågan seglat upp i den politiska debatten och enligt Demoskop är klimatet väljarnas viktigaste fråga. Men vad vill riksdagspartierna göra åt denna ödesfråga? Här gör vi nedslag i några av de miljöförslag som partierna har fokuserat på under valrörelsen.

Miljöpartiet 

Miljöpartiet ställde sig bakom alla våra 18 miljöpolitiska förslag. Under den gångna mandatperioden har partiet drivit på för en ny fart i miljöpolitiken i Sverige vilket bland annat har inneburit att  regeringen har fördubblat miljöbudgeten. Partiet har mer än något annat parti ett tydligt fokus på klimatfrågan i sin valkampanj, deras valmanifest innehåller en rad miljöpolitiska förslag och partiet har gjort flera utspel på området. Bland annat föreslår de satsningar på 50 miljarder kronor på miljö- och klimat under nästa mandatperiod, åtgärder för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen och ett stopp för försäljning fossila drivmedel från år 2030. Miljöpartiet vill också se en övergång till ett jordbruk som inte är beroende av fossila bränslen och kemiska bekämpningsmedel. En svaghet i partiets förslag – som gäller för alla partier – är avsaknaden av en konkret plan för utfasning av de klimatskadliga subventionerna som uppgår till så mycket som 30 miljarder kronor per år.

Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet står precis som Miljöpartiet bakom alla våra 18 förslag. Partiet har samarbetat med regeringspartierna om statsbudgeten och står bakom de satsningar som gjorts där. I Vänsterpartiets valplattform finns en rad ambitiösa klimatförslag som de lyft under valrörelsen. Det är till exempel det enda parti som kräver ett förbud av nyförsäljning av bensin- och dieselbilar redan år 2025. Partiet vill också sätta stopp för fossila investeringar av statliga pensionspengar, höja flygskatten och bilda en statlig grön investeringsbank. Trots en många bra förslag har Vänsterpartiet sällan lyft miljöfrågor i den offentliga debatten. I valspurten har partiet ryckt upp sig och lyfter klimatet oftare.

Liberalerna 

Liberalerna sticker ut som en ny grön röst och i vår granskning ställer de sig bakom 16 av våra 18 förslag. När andra borgerliga partier föreslagit sänkt dieselskatt för att stötta jordbruket har Liberalerna tydligt sagt nej. Partiet har den mest ambitiösa miljöpolitiken bland de borgerliga partierna, inte minst syns det i frågor som rör biologisk mångfald. Men de har inte varit drivande för frågorna i miljödebatten och partiets miljöpolitik har sina blinda fläckar. Trots att Liberalerna utgår från att den som smutsar ner också ska betala vill partiet – tillsammans med övriga borgerliga partier och Sverigedemokraterna – riva upp flygskatten. Liberalerna har också ett fokus på ökat klimatsamarbete inom EU och föreslår bland annat en europeisk koldioxidskatt. Det vore en kraftfull åtgärd, men det kan ta lång tid att få alla länder i EU att komma överens. Därför är det viktigt att Liberalerna håller fast i exempelvis sitt förslag om en höjd nationell koldioxidskatt. 

Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna har tagit stora kliv framåt i att prioritera miljöfrågor under den gångna mandatperioden, och ställer sig bakom 12 av 18 förslag. I regeringen har partiet fördubblat miljöbudgeten och storsatsat på lokala klimatinvesteringar. I partiets valmanifest får miljöfrågorna ett begränsat utrymme och deras förslag är övergripande och många genomförs redan. Inför valet har partiet presenterat flera förslag på klimatområdet, bland annat fortsatt utbyggnad och upprustning av järnvägsnätet, att reseavdraget görs om så att det gynnar kollektivtrafik och cykelpendling, och ökad satsning på lokala klimatinvesteringar. Många förslag är mycket bra, men det finns också viktiga luckor. Socialdemokraterna ger till exempel inga förslag på hur utsläppen från svenskarnas konsumtion ska minskas – inte minst från köttet.

Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna flyttade också fram positionerna i Naturskyddsföreningens granskning och ställde sig bakom 12 förslag. Men därefter har det gått utför. I partiets valmanifest står inte ett enda ord om klimat eller miljö. I valdebatter och utfrågningar har Kristdemokraterna lyft fram satsningar på kärnkraft som sitt främsta klimatpolitiska förslag. Trots att partiet kommit överens med en bred majoritet i riksdagen om att Sverige ska ha en 100 procent förnybar elförsörjning till 2040 så vill de nu hålla liv i en olönsam och omodern kärnkraft. 

Centerpartiet 

Centerpartiet ställde sig bakom tio av våra 18 förslag inför valet. Partiet säger nej till våra förslag för att skydda den biologiska mångfalden och saknar i stora stycken en politik för att skydda naturen. Centerpartiet är engagerat i klimat- och kemikaliepolitiken och höjer miljöskatterna. Det är det enda borgerliga parti som vill att Sverige ska ha nollutsläpp 2040, istället för 2045 som riksdagen tidigare beslutat. Det är positivt att de vill snabba på klimatomställningen och partiet har lagt flera klimatförslag i valrörelsen, exempelvis att offentlig sektor måste köpa in miljöbilar. Men samtidigt som partiet säger att förorenaren ska betala föreslår de sänkt dieselskatt för jordbruket och slopad flygskatt. Partiet har tillsammans med övriga allianspartier lagt flera förslag som är bra och kan komplettera, men inte ersätta, flygskatten. Flygskatten är idag det enda styrmedel som gör att flyget äntligen betalar en del av sina miljökostnader och beräknas halvera flygets ökningstakt i Sverige. Centerpartiets miljöpolitik genomsyras av en teknikoptimism och partiet vill satsa på forskning kring koldioxidlagring. Detta kan vara en pusselbit för att klara de klimatutmaningar vi står inför, men tekniken ligger långt in i framtiden och därför en mer osäker åtgärd.

Moderaterna 

Moderaterna ställde sig bakom tio av våra 18 förslag. I en klimatrapport som presenterades innan sommaren, i partiets valmanifest och i utfrågningar och debatter om klimatpolitiken under valrörelsen har Moderaterna fokuserat på vägtransporter, basindustrin och internationella klimatinvesteringar. Det är angelägna områden. Men samtidigt vill ta bort den indexeringen av bensinskatten som regeringen infört, för att sänka bensinpriset. De har också föreslagit ytterligare sänkningar av dieselskatten för jordbruket. I valspurten har Moderaterna också pratat mycket om investeringar utomlands och vikten av kostnadseffektivitet i klimatpolitiken. Partiet vill minska miljöbudgeten med tre miljarder och helt slopa satsningar på lokala klimatinvesteringar. Det är självklart viktigt att satsa på effektiva åtgärder men om principen kostnadseffektivitet på kort sikt tillämpas för snävt, finns stor risk för att investeringar i viktigt omställningsarbete uteblir. Dessutom är det också snårigt att räkna på klimatåtgärders kostnadseffektivitet eftersom modellerna ofta är kortsiktiga och inte räknar med andra nyttor som åtgärderna medför eller de kostnader som uppstår om man inte gör något.

Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna hamnade med stor marginal sist i våra valgranskningar och ställde sig bakom endast två förslag. I klimatpolitiken har partiet en särställning – de ser klimatlagen som symbolpolitik och röstade i riksdagen emot att Sverige skulle ställa sig bakom Parisavtalet. Men inför valet har även Sverigedemokraterna lagt förslag på klimatområdet. Det förslag de framför allt lyfter är ökade anslag till internationella klimatinvesteringar med argumentet att det är dyrare att minska utsläppen i Sverige och att våra utsläpp redan är relativt låga. Att våra utsläpp är låga stämmer inte. Tvärtom så har Sverige bland de högsta utsläppen i världen per person. Vi släpper ut ungefär 11 ton per person och år och för att nå klimatmålen måste vi ner till nära noll. För att vi ska lyckas med det kan vi inte ersätta nationella satsningar med internationella eller skjuta åtgärder på framtiden. Dessutom håller systemen för internationella klimatinvesteringar på att ses över och det är osäkert hur dessa kommer att se ut. Även Sverigedemokraterna ser satsningar på kärnkraft som en prioriterad klimatåtgärd och partiet vill också kraftigt sänka dieselskatten för svenskt jordbruk. 

FOTNOT: Partierna presenteras i den ordning de placerade sig i vår granskning av partiernas miljölöften – ”Höjd ribba i miljöpolitiken”.  

Du har väl inte missat att vi gjort kortfilmer om var varje riksdagsparti står i miljöpolitiken? Se dem här!

Bli medlem – välj naturen

Nu är det hög tid för våra politiker att prioritera miljöfrågorna. Bli medlem och stöd vårt arbete. Det är dags att välja naturen!