Tid för våtmark!

Det saknas väldigt mycket våtmarker i Sverige. Under 1800- och 1900-talen sänktes mängder av sjöar. Kärr och mossar dikades ut eller fylldes igen, havsvikar vallades in. Syftet var ofta att skapa jordbruksmark eller att öka produktionen i skogen. Resultatet blev att 75 % av alla större våtmarker nedanför fjällen är påverkade och att 90 % av våtmarkerna är borta i slättlandskapen.

Baksidan är att minskad grundvattenbildning, sämre vattenkvalitet, mer övergödning, utsläpp av växthusgaser och att arter knutna till slättsjöar, myrar, kärr, mossar och strandängar fått ett minskat utrymme.

Vissa kvarvarande våtmarker påverkas dessutom av igenväxning på grund av utebliven slåtter eller bete. Hävden behövs för att hålla våtmarken öppen och därmed användbar som livsmiljö för till exempel gäddor och vadarfåglar.

Vad är en våtmark?

Våtmark är mark där vatten under en stor del av året, finns nära markytan samt vattenområden med vegetation. Bottnar i sjöar, hav och vattendrag som tillfälligt torrläggs räknas också som våtmark. Även småvatten, översvämningsområden, sjöar och vattendrag kan i vissa fall räknas med, om de är viktiga för att omgivand våtmarker ska fungera. 

Våtmarker bidrar med många ekosystemtjänster. Bland annat kan de fungera som näringsfällor och kolsänkor, bidra till grundvattenbildning och ge mer stabila flöden i vattendragen. Vissa fungerar som barnkammare för fisk och livsmiljö för mängder av fåglar och trollsländor. De är dessutom ofta attraktiva naturmiljöer att besöka! 

Naturskyddsföreningen har projektmedel för att bevara och iordningställa våtmarker

Medlen kan enbart sökas av föreningens kretsar och länsförbund, men får gärna användas i samarbete med exempelvis kommuner eller andra föreningar. Sista datum för nästa ansökningstillfälle är preliminärt 1april 2020.

Pengarna kan gärna användas som delfinansiering i projekt som får huvuddelen av pengarna från bland annat LONA, LOVA eller Landsbygdsprogrammet, och som har bevarande eller iordningställande av våtmarker som huvudsyfte. I projekten kan ingå:

  • Kunskapsuppbyggnad, inklusive ta fram planer och program
  • Restaurering
  • Förvalting och skötsel
  • Information och folkbildning

 Kontakta din lokal krets eller ditt länsförbund i Naturskyddsföreningen om ni har goda förslag till våtmarksprojekt och vill samarbeta med föreningen. Kontaktuppgifter finns här.

Mer information finns på Naturskyddsföreningens medlemssidor.

Det går också bra att kontakta Andreas Skarmyr på Naturskyddsföreningens rikskansli för att stämma av projektidén.