Håll vitryggen vid liv!

De är bara 20, men det behövs 200 vitryggiga hackspettar för att trygga artens överlevnad i Sverige! Det finns idag en akut risk att arten helt kommer att försvinna från våra skogar, och det vore ett sorgligt betyg för Sveriges naturvård.

Vitryggiga hackspettar

Vi behöver pengar till uppfödning, utplantering och stödutfodring!

Artikel

Varför ska vi rädda vitryggen?

Vi ska rädda vitryggen eftersom det är vi som har drivit den allt närmare utrotning i Sverige. Och för att vi kan. 

Genom att rädda vitryggen kommer vi också att rädda så mycket mer. Vi kommer att hjälpa till att skydda inte bara de vackra lövskogar där vitryggen har sitt hem, utan också de ca 200 andra ovanliga arter som trivs i samma sorts miljö. Den biologiska mångfalden i Sverige är beroende av att vi skyddar lövträden!

De andra arterna det rör sig om är till exempel cinnoberbagge, strandskinnlav och skogsduva. Massor av andra fåglar, skalbaggar, fjärilar, andra småkryp, mossor, lavar och svampar behöver också lövskog med gamla och döda träd för att kunna leva.

De är idag bara cirka 20, men det beräknas att vi behöver minst 200 vitryggiga hackspettar i Sverige för att undvika risken för utrotning! 

Varför finns det så få vitryggar?

Den vitryggiga hackspetten behöver lövskog med död ved för att trivas. Men lövskog är inte lika lönsamt som gran och tall, så skogsindustrin har undan för undan ersatt lövträden. Vitryggens livsmiljö finns knappt längre i Sverige. 

Vitryggarna behöver flera olika sorters träd i skogen. Asp, björk, klibbal, gråal och sälg är särskilt viktiga för dem. Ek och andra ädla lövträd är också bra, där många insekter lever i veden och under barken.

Bekanta dig med vitryggen 

>> Lär dig mer om vitryggen och lär dig känna igen den

>> Så klarar sig vitryggig hackspett i det vilda

Vad gör vi för att rädda vitryggen?

Sedan 1990 har vi drivit Projekt Vitrygg, inriktat på att skydda vår mest sällsynta skogsfågel och dess livsmiljö. Det här är vad vi gör:

 • Vi följer hur det går för vitryggen

  Ett nätverk av ideella eldsjälar hjälper till att inventera fågelbeståndet. Så här ser det ut när vi ringmärker vitryggsungar för att bättre kunna följa och hjälpa dem genom livet:

 • Vi restaurerar vitryggens livsmiljöer

  Det innebär biotoprestaurering av lövskogar med hjälp av frivilliga – och ibland med hjälp av skogsbolag!
 • Vi släpper ut vitryggsungar

  I år kommer vi att släppa ut fem vitryggsungar i dess riktiga livsmiljöer, som i Uppland och i Värmland. Aveln sker på Nordens Ark, och många andra är inblandade i utplanteringen och restaureringen av vitryggens livsmiljöer. 
 • Vi arbetar lokalt

  En rad lokala skogsgrupper arbetar för att skydda värdefulla naturskogar.
 • Vi arbetar för en ny skogsvårdslag

  Omfattande kalavverkning har lett till en akut utarmning av livsmiljöer och hotar skogens mångfald. EU:s lagar om skydd av arter och FN:s konventioner måste därför följas. Vi behöver en ny skogspolitik.

...Men allt vi gör för vitryggen och de skogar där den lever kostar. Var med och hindra att vitryggig hackspett försvinner från Sverige.

Den vitryggiga hackspetten behöver din hjälp

Med ditt stöd kan vi rädda den i Sverige akut hotade vitryggiga hackspetten och dess skogar.