3 skäl till att bevara våra stränder

Tack vare strandskyddet har stränderna i Sverige varit skyddade i nästan 70 år. Det är just strandskyddet som förhindrar bebyggelse på de hundra meter som är närmast vattnet – miljöer som ofta är en förutsättning för att bevara våra stränder vackra, levande och tillgängliga för alla. Men de senaste åren har regelverket luckrats upp, trots att det finns goda skäl att bevara och till och med förstärka strandskyddet. Om strandskyddet försvinner kan vi aldrig få tillbaka de orörda stränderna vi har idag. I den här texten listar vi några av skälen till varför levande och skyddade stränder är så viktigt.

Barn sittande på stenar vid stranden.

1. Stränderna bidrar till vår livskvalitet

Tillgång till stränder, sjöar och vattendrag för bad och friluftsliv är en viktig del av allemansrätten. Fler strandnära bostäder innebär fler avspärrade stigar och privatskyltade badvikar i områden där vi alla borde kunna fiska, bada, paddla och njuta av naturen. Stränderna är till för alla och behöver därför skyddas från byggnation.

Campare vid strandern.

Att kunna röra oss fritt i naturen bidrar till vår livskvalitet och vårt välmående. Det finns gott om studier som visar att vi mår bra av friluftsliv och tillgång till rekreationsområden. Samtidigt är närhet till natur och bad viktig för den regionala ekonomin, människor väljer gärna att bosätta sig där det finns tillgång till fina naturområden. Fritidsfisket är också en mycket stor och viktig fritidssysselsättning som genererar intäkter inte minst till landsbygden.

Det övergripande målet för Sveriges friluftslivspolitik är att ge människor möjlighet att vistas i naturen och utöva friluftsliv. Studier visar att bristen på miljöer för friluftsliv ibland är ett hinder för människor som vill komma ut i naturen. Eftersom exploateringstrycket längs sjöar och vattendrag är högt är risken stor att möjligheten att utöva friluftsliv försämras i framtiden, vilket skulle försämra folkhälsan.

2. Stränderna är viktig livsmiljö för djur och växter

Strändernas myllrande, känsliga och komplexa ekosystem i gränsområdet mellan land och vatten är oerhört viktiga för den biologiska mångfalden. Grunda vikar brukar kallas ”fiskarnas barnkammare” och 400 rödlistade arter har strandzonen som sin livsmiljö

Strändernas vattenekosystem erbjuder väldigt speciella förhållanden vad gäller temperatur, näringstillgång och skydd. Det grunda vattnet värms till exempel upp snabbt på våren, vilket gynnar tillväxten hos småfisk och andra vattenlevande djur. Där finns också vattenväxter som är helt beroende av att solljuset når ner till dem och därför bara kan växa där vattnet inte är för djupt. Att de ska trivas är avgörande också för andra arter - växterna fungerar nämligen som ett filter i gränszonen mellan land och vatten eftersom de tar upp och binder näring. De motverkar också att vattnet blir grumligt, samtidigt som de erbjuder skydd för många små vattendjur som lever bland vattenväxterna.

På och i närheten av stränderna lever dessutom fåglar som hämtar föda från vattnet. Även däggdjur som utter och bäver behöver miljöer med kombinationen av land och vatten.

3. Stränderna är viktiga för klimatanpassningen

Oexploaterade strandområden fungerar som ett skydd mot översvämning, ras, skred och erosion. Strändernas växtlighet dämpar vågor och strömmar och utgör ett biologiskt filter som fångar upp övergödande och giftiga ämnen. Strandzonens buffrande och filtrerande förmåga kommer att bli ännu viktigare i ett framtida varmare klimat då vi kan förvänta oss fler skyfall och översvämningar.
Genom strandskyddet är Sverige idag bättre rustat än många andra länder att förhindra skador på bebyggelse och infrastruktur när klimatet förändras. Om vi försämrar strandskyddet får vi svårare att möta framtidens klimatutmaningar.

Vi måste värna strandskyddet

Stränderna är värdefulla och till för alla. Strandskyddet hjälper oss att tackla klimatutmaningar, värna den biologiska mångfalden och är en viktig del av allemansrätten.

Naturskyddsföreningen tycker:

  • Strandskyddet är en viktig garant i lagstiftningen för allemansrätt och biologisk mångfald. Dessutom är det en bra försäkring mot ras, skred och översvämningar att lämna stränderna obebyggda i en allt mer klimatosäker tid.
  • Överenskommelsen i Januariavtalet att “det ska bli enklare att bygga strandnära” innebär en betydande risk för att områden med höga natur- och friluftsvärden bebyggs och att allmänhetens tillgång till värdefulla områden begränsas ytterligare. Det är därför mycket viktigt att bevaka utvecklingen och förstärka strandskyddet i områden med höga natur- och friluftsvärden och i områden med högt exploateringstryck. Och att det verkligen blir i glesbygd lättnaderna sker.
  • Det är mycket viktigt att skrivningarna i Januariavtalet om förstärkningar av strandskyddet där det behövs omsätts i lag – inte minst i områden med högt exploateringstryck.
  • Krafttag måste till för att minska problemen med felaktiga strandskyddsbeslut i kommunerna. Om man – som det står i Januariavtalet – ska öka det lokala inflytandet måste det också ske en massiv satsning på kunskapshöjning och uppskärpning av myndighetsutövningen. 

Bli månadsgivare

Bli månadsgivare idag och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.