Bortom fossilsamhället: Var kreativa

I detta steg får deltagarna släppa loss sin kreativitet och skapa utifrån era uppsatta mål med workshopen. Här finns förslag på upplägg. Hur ni formar det hela är upp till er!

Det finns många sätt att lägga upp detta steg. Här finns förslag på hur uppdraget kan se ut och olika sätt att presentera det på. Slutligen finns förslag på avslutande reflektionsfrågor som hjälper till att lyfta tankar som uppkommit under workshopen.

Detta steg är det viktigaste i workshopen och det som bör få ta mest tid. Vad det kreativa uppdraget ska innebära kan workshopledaren bestämma i förväg eller så beslutar ni det gemensamt under workshopens gång (se punkt 1; Uppdraget). Det är bra att samtidigt ta beslut om hur resultatet ska presenteras så att deltagarna vet vilket format de skapar för i uppdraget (se punkt 2; Presentation).

1. Uppdraget

När deltagarna har bekantat sig med muséet och berättelserna från omställningsåren är det dags att skapa egna berättelser. Välj ett uppdrag som passar ihop det ni vill åstadkomma med workshopen och sätt igång!

I den kreativa processen, kom ihåg att återknyta till de olika förändringsfaktorerna som ni diskuterade i förra steget. Vilka faktorer var det som spelade in i just er berättelse från omställningsåren? Tänk även på att förändring sällan är en spikrak och odelat positiv process. Vilket motstånd och vilka hinder dök upp på vägen? Hur hanterades dem? Vad var det som gick förlorat?

Förslag på olika kreativa uppdrag:

  • Berättelsen om er: Skapa historien om hur er organisation/ert företag/er grupp bidrog till den stora omställningen. Vad gjorde ni? Gjorde ni det själva eller tillsammans med andra? Mötte ni något motstånd och hur hanterade ni det? Vilket objekt hade kunnat representera detta i utställningen?
  • Berättelsen om fossilerans prylar: Välj ut några saker som var ohållbara när ni var unga på 2020-talet och skriv berättelserna om hur de påverkades av omställningen. Fundera även på vad dessa saker betydde för just er arbetsplats. Tänk även på att objekten inte får finnas i muséet redan.
  • Berättelsen om lokalsamhället: Skapa berättelsen om ert lokala samhälle och hur det bidrog till eller påverkades av den stora omställningen. Vilka saker, platser eller företeelser har försvunnit? Vilka har tillkommit? Vilka krafter, processer eller händelser skapade förändringen? Hur hade detta kunnat representeras i utställningen?

2. Presentation

När ni är klara med ert uppdrag är det dags att presentera det på det sätt som ni tycker är lämpligast. Hur ni väljer att göra det beror på hur ni lagt upp det kreativa uppdraget. Nedan finns några förslag, men det är återigen helt upp till er hur ni vill att slutprodukten ska se ut och hur mycket tid den ska ta i anspråk.

Förslag på olika presentationssätt:

  • Gör ett flödesschema över vilka beslut eller åtgärder ni behöver ta för att nå er framtidsvision. Markera det lättaste, svåraste, viktigaste och roligaste beslutet.
  • Skapa en framtidsplan utifrån er berättelse och använd som visionsdokument för er verksamhet.
  • Skapa en utställning och ställ ut på lämplig plats.
  • Skapa en digital utställning, film eller bildspel och fundera på hur den kan spela in i er kommunikationsstrategi.

3. Avslutande reflektion

Avsluta med att låta var och en skriva ner sina tankar och reflektioner. Diskutera gärna tillsammans om ni har tid.

Förslag på frågeställningar att utgå ifrån:

  • Vad tar du med dig från arbetet med Bortom fossilsamhället in i ditt ordinarie arbete? Skriv ned tre insikter.
  • Hur kan ni som grupp arbeta för att förverkliga det specifika framtidsscenario ni har skapat? Formulera ett första steg.
  • Vilken övergripande roll kan du eller din organisation/ditt företag/din grupp spela i omställningen till ett fossilfritt samhälle? Skapa en vision för ert framtida arbete.
Bli först att gilla!