Brist på gröna investeringar hotar Parisavtalet

Finanssektorn spelar en avgörande roll för att världen ska lyckas nå klimatmålen i Parisavtalet. Trots det visar en rapport från Swedwatch att stora svenska investerare inte är i närheten av att bidra till avtalets mål.

Klimatförändringarna utgör ett stort hot mot mänskliga rättigheter och slår hårdast mot utsatta grupper i klimatdrabbade områden världen över. I Parisavtalet har investerare en nyckelroll för att minska utsläppen av växthusgaser genom att flytta kapital till gröna investeringar. 

Rapporten Turning the tide  från Swedwatch år 2017 visar att Sveriges tio största fondbolag brister när det gäller att bidra till Parisavtalets mål. 

Rapporten är framtagen i samarbete med Naturskyddsföreningen och Svenska kyrkan. I rapporten jämförs resultaten med en undersökning av aktörernas klimatarbete som gjordes under 2015 i rapporten Blir guldet till sand? 

Resultatet visar bland annat att: 

  • Fondbolagens avyttringar i fossiltung verksamhet inte har matchats av en nödvändig, storskalig ökning av gröna investeringar. 
  • Fondbolagen inte redovisar vilken negativ klimatpåverkan deras portföljinvesteringar har på planet och människor. 
  • Fondbolagen varken har satt mål eller kan redovisa ökningar i investeringar i klimatlösningar under de senaste åren. 
  • Flera fondbolag tonar ned sitt ansvar för klimatomställningen och hänvisar till klimatvänliga nischfonder som står för en liten del av de totala investeringarna.

Anledningen till att fondbolagen inte har investerat mer i klimatvänliga investeringar är enligt dem själva att dagens finansmarknader inte tar hänsyn till klimatrisker. De anger även att det finns för få gröna projekt och klimatlösningar att placera i. Att portföljbolagen inte rapporterar deras egen påverkan på klimat, skogar och mänskliga rättigheter uppges vara en annan utmaning. 

Öka innehavet i gröna finanser

Men för att bidra till en snabb klimatomställning, vilket Parisavtalet understryker vikten av, är det inte ett alternativ för investerare att vänta på att portföljbolagen ska bli bättre på att rapportera eller på att kundernas efterfrågan på gröna klimatfonder ska öka.

Rapporten rekommenderar därför finanssektorn att omgående redovisa hur de avser öka innehavet i gröna finanser, vilken klimatpåverkan deras portföljer bidrar till, samt utveckla nya, klimatorienterade sparprodukter på bred front. De bör även använda sitt ägarinflytande för att stoppa avskogning, fossilprospektering och andra projekt som ökar sårbarheten hos människor i klimatdrabbade områden.

 Skärpta krav på klimatanalyser

Rapporten konstaterar att den frivillighet som den svenska finanssektorns klimatarbete bygger på inte har förmått styra branschen mot den resoluta omställning som krävs. Studien visar till exempel att nuvarande portföljinvesteringar i kolkraft och förnybar energi är i linje med framtida temperaturökningar på 4 till 6 grader.

Inför toppmötet One Planet Summit i Paris i december 2017 publicerade Swedwatch, Svenska kyrkan och Naturskyddsföreningen ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven och ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin. Brevet uppmanade till att införa krav på att svenska investerare gör klimatanalyser på sina investeringar samt öppet redovisar hur de avser bidra till att nå målen i Parisavtalet.

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll