Dags för avståndsbaserade vägavgifter

Idag beskattas trafikens miljöpåverkan huvudsakligen genom skatt på bensin och diesel. Även underhåll och utbyggnad av infrastrukturen betalas med drivmedelsskatt.  Vägtrafiken kommer att orsaka stora kostnader även i framtiden. Kostnaderna bör då betalas genom avståndsbaserade vägavgifter. 

Den tunga lastbilstrafiken står för en stor och ökande andel av trafikens klimatpåverkan. Medan utsläppen från bostäder och industrin minskat över tid är de tunga transporternas utsläpp något Sverige inte lyckats komma tillrätta med. Den tunga lastbilstrafiken bidrar starkt till Sveriges klimatbörda och orsakar miljö- och hälsoproblem med partikelspridning och luftföroreningar.  

Naturskyddsföreningen har länge drivit kravet på avståndsbaserade vägavgifter, även kallat kilometerskatt, för vägtrafiken. Avgiften bör först införas för tunga fordon, som lastbilar. I förlängningen bör avgifterna även införas för vanlig biltrafik. Avgifterna skulle innebära att de kostnader som lastbilstrafiken orsakar i form av slitage på vägarna, olyckor och utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar betalas av åkeri- och transportföretagen. 

Varför avståndsbaserade vägavgifter? 

Avståndsbaserade vägavgifter kan driva fram bättre teknik, effektivisera bort transporter, gynna överflyttning av gods till tåg och sjöfart och minska antalet tomkörningar. Ett väl utformat system ökar möjligheten att ställa krav på alla tunga transporter, även utländska. Vi ska ställa samma krav på alla tunga fordon som kör genom Sverige.  

I takt med att fossila drivmedel ersätts av elektrifierade fordon bör vägtrafikens kostnader i allt högre grad betalas med avgifter beroende på var fordonet körs och hur mycket det påverkar omgivningen. I förlängningen bör detta gälla såväl lastbilar som bilar. 

Så tycker Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen anser att vägtrafikens kostnader bör betalas utifrån var fordonen kör och hur mycket de påverkar omgivningen. Det innebär en överflyttning från att kostnader idag främst täcks genom drivmedelsbeskattning till att i framtiden betalas utifrån hur mycket fordonet påverkar omgivningen och utifrån var det körs. Det innebär ett högt pris centralt i städer och ett lågt pris på landsbygden. 

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll