De globala målen ska ge oss en hållbar framtid

Alla delar av Naturskyddsföreningens arbete är kopplade till de 17 globala målen för hållbar utveckling. Målen i Agenda 2030 handlar bland annat om att utrota extrem fattigdom, att motverka orättvisor och att lösa klimatkrisen.

De globala målen är en ambitiös agenda för hållbar utveckling som världens länder kommit överens om. De handlar om hur vi vill att världen ska utvecklas, såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt.  

Målen antogs 2015 och ska vara uppfyllda år 2030. Alla 193 medlemsländer i FN ställde sig bakom målen och tog därmed också på sig ansvaret att göra dem till verklighet. Därför ger de en stor möjlighet att forma framtiden till det bättre.  

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl berättar om målen

_5a4M9327X4 poster image

Vad har de globala målen för betydelse i Sverige? 

Alla världens länder behöver bidra för att de globala målen ska uppnås till 2030. Vi i Sverige har inte bara ansvar för att genomföra målen på nationell nivå, vi ska också bidra till att målen genomförs i EU och internationellt.  

Inom Sverige finns det mycket kvar att göra för att uppnå målen inom till exempel konsumtion, hav och biologisk mångfald. Sverige kan dessutom bidra mycket till alltifrån att minska ojämlikheten i världen till att bekämpa klimatförändringarna. Statistiska Centralbyrån som årligen följer upp Sveriges arbete med agendan pekar ut de miljö och klimat-relaterade målen som ett av tre områden där Sverige måste växla upp om vi ska nå målen.   

Hur ska Sverige genomföra Agenda 2030 och de globala målen? 

Alla delar av samhället måste vara med och delta för att de globala målen ska bli verklighet. Företag, myndigheter, organisationer, kommuner, regioner, forskare och privatpersoner måste alla delta i arbetet. Regeringen ansvarar för att leda genomförandet.  

I februari 2020 tillsatte regeringen en nationell samordnare som ska stödja regeringen i arbetet med att genomföra Agenda 2030 och de globala målen. Samordnaren ska bland annat främja samverkan och partnerskap mellan samhällets olika aktörer.  

Vad gör Naturskyddsföreningen för de globala målen? 

Allt som Naturskyddsföreningen gör kopplar på något sätt till de globala målen. Att värna om biologisk mångfald och bekämpa klimatkrisen är grunden för att alla andra mål ska uppnås. För att vi ska klara de sociala målen måste vi ha friska ekosystem och ett stabilt klimat. Agenda 2030 slår fast att det är ett måste för att uppnå mänsklig välfärd och välbefinnande. 

Naturskyddsföreningen finns lokalt runtom i hela Sverige och kan på det sättet bidra med viktigt lokalt arbete. Dessutom samarbetar Naturskyddsföreningen med ett 40-tal organisationer runtom i världen. Genom det globala programmet bidrar Naturskyddsföreningen bland annat till målet om att utrota hungern och att alla ska ha tillgång till hållbar energi. 

Läs mer om var Naturskyddsföreningen står 

Som en del i föreningens arbete med de globala målen har vi tagit fram positionspapper. De visar hur Naturskyddsföreningen ser på det aktuella området och vad vi anser behöver göras för att målet ska kunna uppnås.  

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll