Frågor och svar om klimatkompensation

Många funderar på klimatkompensation, särskilt i samband med flygresor. Men hur fungerar egentligen klimatkompensationer? Här svarar vi på frågor om klimatkompensation och utsläppsrätter.

Hur fungerar klimatkompensation?  

Tanken med klimatkompensation är att den som orsakar utsläpp kan betala för att motsvarande mängd utsläpp minskar någon annanstans. Det kan ske genom att köpa utsläppsrätter så att de inte kan användas av någon annan. Kompensationen kan också bygga på att ge pengar till exempelvis trädplantering eller utbyggnad av förnybar energi, som ersätter fossil energi. Den som köper klimatkompensationen får då ett bevis som motsvarar de minskade utsläppen. Det finns en mängd olika typer av klimatfinansieringsprojekt och företag och organisationer som erbjuder dessa. 

Vad tycker Naturskyddsföreningen om klimatkompensation? 

För att minska halten av växthusgaser i atmosfären måste utsläppen minska samtidigt som upptagen i skog och mark behöver öka. Den rika delen av världen har en skyldighet att både minska sina egna utsläpp och att finansiera utsläppsminskningar och klimatanpassning i låginkomstländer. 

Klimatkompensation riskerar dock att ta fokus från ansträngningarna att minska utsläppen och kan bli ett sätt att köpa sig fri från nödvändiga teknik- och beteendeförändringar. På längre sikt behöver utsläppen inte bara minska till noll, vi måste också öka kolinbindningen för att minska atmosfärens koldioxidhalt.  

Klimatkompensation kan däremot vara ett komplement för att ge stöd till en snabb omställning mot ett klimatsmart samhälle och bidra till att företag som gjort sin hemläxa dessutom investerar i förnybar energi och till fattigare länders klimatåtgärder. Kompensationen kan bidra till klimatnytta genom de projekt den som klimatkompenserar investerar i. Dessutom kan det skapas andra positiva sidoeffekter, som tillgång till ren energi för resurssvaga grupper eller restaurering av ekosystem. 

En minst lika viktig effekt av klimatkompensation är att den bidrar till en vilja att minska de egna utsläppen, eftersom utsläppen synliggörs som en tydlig kostnad.  I praktiken fungerar betalningen för kompensationen som en slags frivillig avgift på koldioxid, vilket gör att utsläpparen får betala för en del av den klimatskada som utsläppen orsakar. Det är mer lockande att minska dyra än billiga utsläpp. 

Det är viktigt att klimatkompensationen verkligen leder till de önskade långsiktiga klimateffekterna och inte leder till oönskade effekter inom andra miljöområden eller för sociala värden. Det är därför synnerligen viktigt att projekten är lokalt förankrade, transparenta och kontrolleras av en oberoende part.  

Kan jag klimatkompensera genom Naturskyddsföreningen? 

Nej, Naturskyddsföreningen erbjuder inte klimatkompensation. Det finns däremot många andra aktörer som är specialiserade på klimatkompensation. Naturskyddsföreningen fokuserar istället på åtgärder för att minska alla utsläpp genom att folkbilda, opinionsbilda och påverka makthavare. 

Tidigare sålde Naturskyddsföreningen utsläppsrätter, varför har ni slutat? 

Naturskyddsföreningen har sedan några år tillbaka köpt utsläppsrätter från det Europeiska utsläppshandelssystemet ETS och sålt dessa vidare till privatpersoner och företag i form av en klimatgåva. I samband med att vi har sålt dem vidare har vi registrerat utsläppsrätterna som förbrukade för att på så sätt minska det totala utsläppsutrymmet i EU och därmed minska EU:s klimatpåverkan. 

Utöver priset för själva utsläppsrätten har vi tagit ut en extra avgift i form av en gåva som vi har använt till Naturskyddsföreningens klimatarbete. EU:s utsläppshandelssystem har dock haft stora brister, och dras i dag med ett stort överskott av outnyttjade utsläppsrätter som har uppstått på grund av EU:s alltför lågt satta klimatmål. 

Det betyder att industrin har fått tillgång till mer utsläppsrätter än den behöver. Det pågår politiska förhandlingar i EU för att åtgärda problemen, men trots några viktiga framsteg lever systemet fortfarande inte upp till våra förväntningar. Vi valde därför att sluta förmedla utsläppsrätter 1 januari 2018. 

Vill du eller ditt företag ge en gåva till klimatet får ni istället gärna ge ett bidrag direkt till Naturskyddsföreningens klimatarbete så att vi bland annat kan fortsätta arbeta intensivt för en tuffare klimatpolitik både i Sverige och EU. 

Hur ska jag göra med min flygresa? Jag vill ju klimatkompensera den! 

Det bästa är förstås att välja bort flygresan helt. Men om du måste flyga är det bästa alternativet att bidra till utsläppsminskningar någon annanstans i världen, och det kan du göra genom att köpa en klimatkompensation. Denna kommer dock inte att minska utsläppen från själva flygresan. Istället handlar denna åtgärd om att finansiera klimatförbättringar i relation till hur den klimatskada resan åstadkommer. 

Om jag vill klimatkompensera mina resor, vilket är det bästa alternativet? Vad ska jag tänka på? 

Naturskyddsföreningen arbetar inte med klimatkompensation och ger inte rekommendationer om enskilda aktörer eller projekt. Vi rekommenderar att du tar kontakt med någon organisation, företag eller certifieringsorgan som arbetar med kompensation. 

Det är inte lätt att avgöra vilken typ av klimatkompensation som är bäst. Men vi har sammanställt en checklista med saker som bör kollas upp vid valet av kompensation: 

  • Till att börja med: Har du/ditt företag gjort vad du/ni kan för att minska utsläppen själva? Att klimatkompensera är ett komplement till egna utsläppsminskningar för att betala för de utsläpp som inte kan minskas omgående, det får inte betraktas som ett enkelt alternativ till ett eget aktivt klimatarbete. Företag bör ha en klimatpolicy med mål att minska sina egna utsläpp till nära noll 2030 i hela värdekedjan. 
  • Är kompensationen verifierad och certifierad av en oberoende tredje part? 
  • Får du ett bevis som verifierar kompensationen? 
  • Är det säkert att kompensationen håller vad den lovar? 
  • Leder den till de utsläppsminskningar som uppges? 
  • Finns det risk att utsläppsminskningarna dubbelräknas? 
  • Är utsläppsminskningen långsiktig? Om åtgärden till exempel är trädplantering, vilka garantier finns för att skogen får stå kvar och inte snart huggs ner igen? 
  • Finns det risk att kompensationen leder till andra negativa sidoeffekter, till exempel att människor tvingas lämna sin mark för att ge plats för trädplanteringar? 
  • Utnyttjas möjligheterna till positiva sidoeffekter fullt ut, som renare inomhusluft och dricksvatten, högre grad av självförsörjning, mer skyddad natur, gynnande av lokala näringslivet eller ökad till gång till förnybar energi för låginkomsttagare? 
  • Hur stor del av pengarna går till själva klimatkompensationsprojektet, och hur mycket försvinner till mellanhänder?  

Det är inte konstigt att känna oro för vad klimatförändringarna innebär. Vi har sammanställt en tipslista på hur du bäst motverkar klimatångest. 

Klimatkrav till Sveriges politiker

Att minska utsläppen snabbt är helt avgörande för om vi ska undvika de mest katastrofala klimateffekterna. Ställ klimatkrav på politiker inför valen, och däremellan. 

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll