Låt sparandet grönska – be din bank hjälpa dig att spara miljösmart!

Gröna investeringar krävs för ett hållbart samhälle. Men idag är möjligheterna till grönt sparande få. Vi har granskat finansmarknaden och tagit fram förslag på hur det miljösmarta sparandet kan öka. Rapporten visar bland annat att bankerna behöver erbjuda nya sätt att spara. 

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att hjälpa till i omställningen till ett hållbart samhälle som värnar om jordens resurser och motverkar klimatförändringar. I vardagslivet kan varje person ta beslut som är snällare mot jorden. Ett sådant beslut, som många kanske inte tänker på, är hur vi ska investerar våra pengar.  

Att skaffa ett grönt sparkonto och spara grönt och hållbart är ett sätt att låta pengarna göra nytta i miljö- och klimatarbete. Investeringarna sker då i företag och projekt som bidrar till hållbar energi, rent vatten, eller i andra verksamheter som jobbar för klimatnytta. På så sätt kan pengarna jobba för både din ekonomi och för en friskare planet. 

Ett stort ansvar ligger på banker, förvaltare  och andra aktörer inom finansbranschen. De har möjlighet att stötta initiativ för minskade utsläpp och ökade miljösatsningar genom att styra pengaflöden till sådana projekt. Men det är fortfarande få sparkonton och fonder som erbjuder grönt sparande, särskilt för privatpersoner. I vår rapport har vi kartlagt utbudet av gröna sparprodukter världen över och analyserat vad som står i vägen för att det gröna sparande ska bli tillgängligt för fler. 

Grönt sparande saknas 

En av de viktigaste saker som vår undersökning visar är att privatpersoner behöver få fler möjligheter till grönt sparande. Många sätt att spara med grön profil finns i dag bara för företag och organisationer, genom exempelvis gröna obligationer. Alla borde kunna spara grönt. Här är två sätt som finansbranschen kan ge privatpersoner den möjligheten: 

Transparent sparkonto med miljöhänsyn 

Varje svensk bank borde erbjuda sina kunder ett sparkonto där pengarna öronmärks för utlåning till projekt eller företag med faktisk miljö- och klimatnytta. Kontot ska vara transparent så att kunden lätt kan se var pengarna placeras. Det ska också finnas tydliga definitioner och strikta granskningar som säkrar att projekten bidrar till faktisk nytta för miljön. 

Gröna obligationer/obligationsfonder för privatpersoner 

På grund av den relativt låga risken och den tydliga kopplingen till projekt som främjar miljön borde gröna obligationer vara ett intressant val för många privatpersoner. Men hittills erbjuds gröna obligationer främst till bolag och företag. Gröna obligationer borde i större utsträckning göras tillgängliga för privata sparare. 

Behövs flera förändringar 

Det krävs inte bara bättre utbud av grönt sparande, det behövs också mer kunskap och tydlighet inom finansbranschen. Alla svenska banker, förvaltare och finansbolag bör aktivt arbeta för ett mer hållbart samhälle. Dessa förändringar vill vi se:  

Mer insyn i bankernas utlåning  

I dag är det svårt att veta hur ens pengar placeras, bland annat på grund av bankernas sekretess. Vi vill att det blir lättare att se både var de egna sparpengarna placeras och vart varje banks sammanlagda investeringar går. Dessutom bör bankerna ta fram planer för hur de ska ställa om sitt finansiella arbete i enighet med 1,5-gradersmålet. 

Utbildade rådgivare 

Ett av de stora hindren för att privata pengar sällan placeras i grönt sparande är troligtvis att finansiella rådgivare har för låg kunskap om hållbara alternativ. Därför föreslår vi att hållbarhet integreras i utbildningen av finansiella rådgivare. Det samma bör ske inom utbildningar inom ekonomi, finans och i synnerhet investeringskurser på universitet och högskolor.  

Kunnigare kunder 

Ekonomi och finans är för många inte den mest spännande frågan. Men när konsumenten förstår vilken miljönytta som egna sparpengar kan bidra med så stiger troligen engagemanget. Finansbranschen kan bidra med att tydligare lyfta fram gröna sparprodukter som finns för sina kunder och alltid erbjuda hållbart sparande vid rådgivningstillfällen. 

Mer forskning 

Klimatvänliga investeringar förknippas ibland felaktigt med högre risk och lägre avkastning. Det är en bild utan grund. Tvärtom är flera experter övertygade om att hållbara investeringar är bättre både ur ett risk- och avkastningsperspektiv. Naturskyddsföringen vill dock se mer forskning kring hållbara finanser som kan leda till ytterligare klargöranden inom området. 

Finansvärldens roll för att styra investeringar har länge varit en underskattad del av miljöarbetet. Det är dags att ge privatpersoner möjligheten att investera i ett grönare samhälle och en hållbar framtid! 

I vår rapport har vi även kartlagt några av världens mest intressanta gröna sparprodukter.

Vad kan du göra? 

Som konsument: 

Som bank/förvaltare/rådgivare: 

  • Integrera hållbarhet i sparprodukterna i högre utsträckning.  
  • Säkerställ att alla rådgivare är utbildade inom hållbarhet. 
  • Erbjud kunder hållbara sparalternativ vid varje rådgivningstillfälle. 

Som politiker: 

  • Öka insynen i bankernas kreditgivning och utred banksekretessens begränsningar. 
  • Kräv att alla banker ska redovisa hur de ska ställa om sin finansiella verksamhet i enlighet med 1,5-gradersmålet. 
  • Ställ krav på att bankerna redovisar sparprodukternas klimatavtryck. 

Vad är grönt sparande? 

Vi definierar begreppet grönt sparande som ”finansiella produkter som investerar i, och verkar för att främja, företag och organisationer vars verksamheter syftar till långsiktig samhällsnytta utifrån ett miljö-, natur-och klimatnyttoperspektiv”. 

Hur räknar man miljöpåverkan på sparande? 

Förenklat kan man prata om två typer av påverkan från finansiella produkter; en direkt, verklig miljöeffekt, och en indirekt, passiv miljöeffekt. En direkt effekt innebär att ens investering direkt möjliggör arbete för miljönytta som annars inte skulle ske. En indirekt effekt är istället symbolisk, men kan ha stor betydelse ändå. Ett exempel från 16 november 2017 var norska oljefondens beslut att stoppa investeringar i olja, vilket blev en tydlig signal om att marknaden för olja inte längre är attraktiv, inte ens för oljefonder.  

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll