Leder omprövning av svensk vattenkraft till ökad miljöhänsyn?

Vattenkraft ger oss fossilfri, förnybar energi. Samtidigt orsakar den allvarliga miljöskador och minskar den biologiska mångfalden. Nu ska alla vattenkraftverk i Sverige omprövas och ges moderna miljövillkor. Naturskyddsföreningen hoppas att det leder till ökad hänsyn till miljön.

Vattenkraft kan påverka liv och ekosystem i rinnande vatten negativt. Fisk och andra vattenorganismer hindras från att vandra och dödas i kraftverkens turbiner. Viktiga livsmiljöer för arter som är beroende av strömmande vatten försvinner när man bygger dammar och torrlägger älvfåror. Även ekosystem längs stränderna drabbas hårt eftersom vattendragens naturliga flöden och årstidsväxlingar helt och hålet sätts ur spel. Men sedan sommaren 2020 finns en nationell plan för omprövningen av svensk vattenkraft – den så kallade NAP:en. Tanken är att omprövningen av gamla miljövillkor för vattenkraft ska ske utifrån NAP:en på ett samordnat sätt för att processen ska bli så effektiv som möjligt. 

Vattenkraft med moderna miljövillkor 

2019 fick Sverige en ny lagstiftning som innebär att alla vattenkraftverk måste ha moderna miljövillkor. När kraftverken omprövas i tur och ordning, enligt den nationella planen för vattenkraft, utdelas även de nya miljötillstånden. Planen är utformad så att den tar hänsyn till både vattenmiljön och tillgången på vattenkraftsel. 

Det finns drygt 2 000 vattenkraftverk i Sverige. Att ompröva alla tillstånd kommer att ta lång tid, man räknar med 20 år, och innebär mycket jobb för domstolar, länsstyrelser och vattenmyndigheter. Naturskyddsföreningen välkomnar att svenska vattenkraftverk får moderna miljövillkor och tar mer hänsyn till miljön. Men vi oroar oss samtidigt för att man inte kommer att ta tillräckligt stor miljöhänsyn när tillstånden omprövas. 

I föreningens remissvar om den nationella planen för vattenkraft 29/6-19 framhöll vi bland annat: 

  • att Natura 2000-områden och andra områden med värdefull natur ska hamna överst i den nationella planen så att de kan omprövas så snart som möjligt. 
  • att omprövningen av svenska vattenkraftverk ska leda till att viktiga livsmiljöer för strömlevande arter säkras och den biologiska mångfalden gynnas. 
  • att kraftverksägarnas miljöansvar ska bli tydligare – till exempel genom att de moderna miljövillkor som utfärdas efter prövningen kopplas till krav på miljörapporter som en del av verksamhetsutövarens egenkontroll. 
  • att myndigheternas förslag på riktvärde för vad kan anses utgöra betydande negativ påverkan på energisystemet (1,5 TWh/år föreslås som en acceptabel förlust på grund av miljöanpassningar) inte är relevant. Det är tillgången på vattenkraft under specifika tillfällen snarare än årsproduktionen som påverkar energisystemets funktion. Vi anser att en större produktionsminskning är möjlig utan att reglerkraften försämras. 

I den slutgiltiga NAP:en som antogs av riksdagen sommaren 2020 har myndigheterna visserligen lyssnat på föreningens krav om att väga in Natura 2000-områden och andra skyddsvärda områden då man bestämde tidsordningen för när vattenkraftverk ska omprövas, vilket är bra. Men samtidigt trycker planen hårt på att det nu är vattenmyndigheternas uppgift att utnyttja alla möjligheter att klassa ner vattenkraftspåverkade vattendrag och sänka miljökraven. 

Naturskyddsföreningen beklagar att Sveriges strävan att leva upp till vattendirektivets mål alltså i stor utsträckning kommer att gå ut på att sänka miljökraven för vattenkraft, istället för att göra faktiska miljöförbättringar. Vi anser att där vattenkraftverkens bidrag till elproduktionen är lågt bör man överväga att riva ut kraftverken och låta vattnet strömma fritt som det en gång gjorde. De vattenkraftverk som förses med nya miljövillkor måste miljöanpassas på riktigt. Exempelvis med hjälp av fungerande fiskvägar och miljöanpassade flöden.

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll