M griper efter halmstrån så att Sverige ska öka utsläpp

Trots att Moderaterna ställt sig bakom Sveriges klimatmål, vill Elisabeth Svantesson och Louise Meijer att Preem ska producera rekordmycket utsläpp i Lysekil, skriver Johanna Sandahl och Oscar Alarik vid Naturskyddsföreningen i en replik i GT.

Om Preem får tillstånd till sina planer att bygga ut sitt oljeraffinaderi Preemraff strax norr om Lysekil, blir det den största enskilda utsläppskällan i Sverige. Det rör sig om oerhört omfattande utsläpp, ytterligare en miljon ton koldioxid per år, motsvarande de årliga avgaserna från 465 000 svenska bilar. Detta samtidigt som anläggningen redan ökat sina utsläpp med 45 procent sedan 2007. Utsläppen skulle bli så stora att det blir mycket svårt att nå de ambitiösa klimatmål som Sveriges riksdag lagt fast med ett brett stöd i riksdagen – som även Moderaterna röstade för.

Enligt miljöbalkens 17 kapitel har regeringen möjlighet att ta över prövningen av verksamheter som kan leda till omfattande skador på miljö och hälsa. Det är därför helt rätt av regeringen att förbehålla sig prövningen av raffinaderiet enligt de lagar som finns, och det stämmer också överens med det ansvar som regeringen har enligt klimatlagen.

Moderaterna Elisabeth Svantesson och Louise Meijer hävdar på GT Debatt att regeringen visar en bristande respekt för domstolarnas oberoende att ta över rättsfallet. De glömmer dock att nämna att den svenska regeringens beslut i frågan kan prövas av Högsta förvaltningsdomstolen. Regeringens beslut är alltså underställd domstolskontrollen. Även om det rör sig om en relativt begränsad prövning av regeringens handlingsutrymme, så är det domstolen som får sista ordet – inte regeringen.

Det finns inslag om hur utsläppen ska kunna minska i Preems planer, men dessa är lösa i konturerna och omgärdade av en lång rad friskrivningar ”om ekonomiska förutsättningar finns” och liknande. De vill alltså ha ett hårt, juridiskt bindande tillstånd till att bygga ut Preemraff till Sveriges största utsläppare av koldioxid – mot att kanske senare, om det är lönsamt, minska utsläppen igen.

Det är precis den typ av resonemang som lett till de stora problem vi har i dag med klimatet. Det gäller också Svantessons och Meijers invändning om att oljeproduktionen annars sker ”någon annanstans”.

De globala utsläppen av växthusgaser måste halveras inom loppet av endast ett årtionde om vi ska ha en chans att undvika mycket farliga klimatförändringar. Det kräver en omställning utan historiskt motstycke, och då kan varken Sverige eller andra länder göra nya investeringar i fossil energi.
 
I denna debatt ter det sig som om Moderaterna griper efter halmstrån för att ge Preem rätt till rekordutsläpp. Det är beklagligt och besynnerligt, med tanke på att även Moderaterna har ställt sig bakom Sveriges klimatmål.
 
Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen
Oscar Alarik, chefsjurist, Naturskyddsföreningen

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll