M vill ge Preemraff rätt till rekordutsläpp

I en debattartikel i Svenska Dagbladet ter det sig som om Moderaterna griper efter halmstrån för att ge Preem rätt till rekordutsläpp. Det är beklagligt och besynnerligt, med tanke på att även Moderaterna har ställt sig bakom Sveriges klimatmål. Det skriver Johanna Sandahl och Oscar Alarik i en replik.

Om Preem får tillstånd till sina planer att bygga ut sitt oljeraffinaderi Preemraff strax norr om Lysekil, blir det den största enskilda utsläppskällan i Sverige. Det rör sig om oerhört omfattande utsläpp, ytterligare en miljon ton koldioxid per år, motsvarande de årliga avgaserna från 465 000 svenska bilar. Detta samtidigt som anläggningen redan ökat sina utsläpp med 45 procent sedan 2007.

Utsläppen skulle bli så stora att det blir mycket svårt att nå de ambitiösa klimatmål som Sveriges riksdag lagt fast med ett brett stöd i riksdagen – som även Moderaterna röstade för. Enligt miljöbalkens 17 kapitel har regeringen möjlighet att ta över prövningen av verksamheter som kan leda till omfattande skador på miljö och hälsa. Det är därför helt rätt av regeringen att förbehålla sig prövningen av raffinaderiet enligt de lagar som finns, och det stämmer också överens med det ansvar som regeringen har enligt klimatlagen.

Detta är bakgrunden till frågan, som Gunnar Strömmer och Louise Meijer (M) reducerar till en fråga om rättssäkerhet. Artikelförfattarna vill få det att framstå som ett rättsövergrepp av samma dimensioner som auktoritära politiska beslut och ingripanden i stater som Ungern och Turkiet, eftersom regeringen lyft frågan från domstolarna.

Jämförelsen med dessa regeringars agerande är emellertid felaktig, då den svenska regeringens beslut i frågan kan prövas av Högsta förvaltningsdomstolen. Regeringens beslut är alltså underställd domstolskontrollen. Även om det rör sig om en relativt begränsad prövning av regeringens handlingsutrymme, så är det domstolen som får sista ordet – inte regeringen.

Moderaternas andra invändning i frågan är att regeringen tog över ärendet alltför sent. Det stämmer att det inte hör till vanligheterna att regeringen tar över mål efter att underinstansen meddelat dom. Det är emellertid inte regeringen som varit senfärdig.

Tanken är inte att regeringen självmant ska plocka åt sig de ärenden den för tillfället behagar. Systemet med regeringens tillåtlighetsprövningar bygger istället på att expertmyndigheter underrättar regeringen om sådana mål och ärenden som kan bli aktuella för regeringsprövning. Regeringen fick dock inte någon sådan underrättelse förrän slutet av juni 2019 – trots att myndigheterna enligt förordning ska underrätta regeringen betydligt tidigare än så. Regeringen meddelade sitt beslut att ta över prövning av Preemraff två månader senare, vilket får anses vara en skyndsam reaktion i en så komplex fråga som denna.

I denna debatt ter det sig som om Moderaterna griper efter halmstrån för att ge Preem rätt till rekordutsläpp. Det är beklagligt och besynnerligt, med tanke på att även Moderaterna har ställt sig bakom Sveriges klimatmål.

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen
Oscar Alarik, chefsjurist Naturskyddsföreningen

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll