Naturskyddsföreningen överklagar beslutet om Tvärförbindelse Södertörn

Mitt i brinnande klimatkris planerar Trafikverket för ytterligare en mångmiljardmotorväg i Stockholm. Regeringens egna klimatutredare kommer fram till att vi inte kan fortsätta planera för ökad biltrafik, det innebär att det inte heller finns utrymme för att bygga nya motorvägar. Naturskyddsföreningen har därför överklagat beslutet.  

Nu förbereds en storsatsning på 20 kilometer ny motorväg söder om Stockholm som kommer att öka motortrafiken på sträckan fyrfaldigt. Under 2023 planeras första spadtaget för Tvärförbindelse Södertörn. Väg 259 ska bli en 21 kilometer fyrfilig motorled mellan Kungens kurva och Jordbro. Trafiken beräknas efter det att öka från 9 500 till 41 000 fordon per dygn.

Motorvägen är det enskilt största vägprojektet i den nyligen beslutade nationella planen och tros komma att kosta 18 miljarder. Enligt Trafikverkets eget underlag kommer ”den nya motortrafikleden inte kunna bidra till att uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Planförslaget motverkar också det nationella målet om att Sverige ska vara klimatneutralt till år 2045”. Det innebär att regeringens egen myndighet kommer fram till att motorvägen kommer att motverka klimatmålen. 

Trafikverket skriver i underlaget att för att klimatmålen ska nås krävs starkare styrmedel tillsammans med effektivare fordon och en övergång till mindre klimatpåverkande drivmedel samt en överflyttning från vägtrafik till kollektivtrafik, gång och cykel. En rad beslut av den nya regeringen och SD talar dock för att det inte kommer att ske. Regeringen har sänkt skatten på fossila drivmedel, kommer sänka reduktionsplikten till en absolut miniminivå, samt stoppar den beslutade ändringen av reseavdraget. Det senare skulle inkludera kollektivtrafik och cykel men avdraget höjs istället enbart för bilar. Dessutom tas elbilsbonusen bort. Det i sig innebär att utsläppen kommer att öka. Trots det har regeringen sagt att klimatmålen för 2030 och 2045 står fast. Om de menar allvar med klimatpolitiken kan vi inte bygga fler motorvägar. 

Vad händer nu? 

Naturskyddsföringen har överklagat beslutet till regeringen med hänvisning till att det bryter mot klimatlagen, klimatmålen och miljöbalkens övergripande mål om en hållbar utveckling. Den befintliga lagstiftningen måste kunna tillämpas så att den förhindrar eller förbjuder projekt som motverkar klimatmålen. 

Vad tycker Naturskyddsföreningen? 

Sverige behöver modiga beslut för att minska klimatutsläppen. Inte tvärtom. Idag är det inte läge att satsa miljarder på nya motorvägar. Inte någonstans – och särskilt inte i Stockholm som har alla förutsättningar att lösa trafiksituationen på bättre sätt än att bygga nya motorvägar. Där finns Sveriges bäst utbyggda kollektivtrafik och stadsplaneringen bör istället ha ambitionen att bygga en tät och blandad stad. 

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Gillas av 3

Relaterat innehåll