Ökat skogsbruk räddar inte klimatet

Skogsindustrin driver påkostade kampanjer för att få oss att tro att mer skogsbruk är bra för klimatet. Men ökad produktion riskerar snarare att öka hoten mot klimat och biologisk mångfald. 

"Ju mer skogsbruk, desto bättre" är skogsindustrins slutsats. Med miljön som argument vill skogsbolagen öka sin produktion (och vinst) med metoder som ökar hoten mot den biologiska mångfalden och klimatet.  

Ska man avverka mer skog för att rädda klimatet? 

Nej! Skogen tar upp kol när den växer, så långt stämmer det. Men skogens och skogsbrukets möjligheter att motverka klimatförändringar är omdebatterade. Skogsekosystemets förmåga att binda och lagra koldioxid varierar över tiden och beroende på skogstyp, markslag osv. Om man hugger ner en gammal skog kommer träden inte längre binda och lagra kol – istället kommer kalhygget att avge koldioxid och bidra till att öka växthuseffekten. Ju mer kol som finns i världens skogar desto mindre finns i atmosfären.  

Det tar över 20 år tills den nya, växande skogen bundit mer koldioxid än vad som avgått på grund av kalavverkning. Flera av de metoder som skogsindustrin vill satsa mer på är dessutom direkt skadliga för både biologisk mångfald och klimatet. Ett exempel är dikning och dikesrensning i skogar på torvmark som successivt leder till stora utsläpp av växthusgaser. 

Vart tar kolet som lagras vägen? 

När skog avverkas frigörs kolet som lagrats i träden förr eller senare. Hur snabbt det går beror på vad träet används till. Kolet fortsätter att lagras under lång tid om det används till trähus och andra konstruktioner av trä. Men största delen (ca 80 procent) av det som avverkas används till kortlivade produkter som biobränslen eller papper. Papper har vanligen en kort livslängd innan det bryts ner eller eldas upp – och då hamnar kolet, som koldioxid, i atmosfären igen.  

Är inte biobränsle från skogen bra för klimatet? 

Det beror på råvaran, processen och användningsområdet. När man eldar med biobränsle till uppvärmning eller använder det som drivmedel avges koldioxid i atmosfären.

Men till skillnad från fossila bränslen som kol, olja och fossilgas som tömmer ut fossila kolförråd, kan skogens kolförråd efter avverkning återhämta sig med tiden. Biobränslen har inte lika låg klimatpåverkan som vindkraft men till exempel biodrivmedel baserat på skogsindustrins rest- och avfallsflöden kan ge vinster för klimatet om de effektivt ersätter fossila bränslen. Då måste de produceras inom ramen för ett hållbart skogsbruk som gör att vi klarar miljömålen och skyddar biologisk mångfald. Biobränslen gjorda av skogens stubbar eller gamla träd är däremot ingen klimatlösning.  

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Gillas av 9

Relaterat innehåll