Positionspapper: Mål för konsumtionsbaserade utsläpp

Detta positionspapper ger en bakgrund till Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp, belyser varför ett mål och åtgärder för att minska dem behöver antas snarast, samt sammanfattar Naturskyddsföreningens ståndpunkter i frågan.

Sveriges klimatmål rör idag endast utsläpp som sker innanför Sveriges gränser, så kallade territoriella utsläpp. Det saknas mål som gäller de konsumtionsbaserade utsläppen. En stor del av det vi konsumerar produceras utomlands och importeras, eller består av utrikes flygresor.

När hela Sveriges klimatpåverkan: utsläppen i Sverige, utsläppen från produktion av varor och tjänster som konsumeras i Sverige och utsläppen från svenskarnas resor summeras och exporten dras ifrån är utsläppen cirka 80 miljoner ton per år eller 8 ton per person och år. Det ska jämföras med de territoriella utsläppen som är ca 5 ton per person. Till skillnad från de territoriella utsläppen, som har minskat med 29 procent mellan åren 1990 och 2019, har de konsumtionsbaserade utsläppen inte minskat alls i samma takt. Inom vissa konsumtionsområden, som till exempel utrikes flygresor, har de istället ökat kraftigt under samma period (Coronapandemins effekter ej medräknade).

Om Sverige ska ge ett trovärdigt och tillräckligt bidrag till det internationella arbetet om att hålla ökningen i den globala medeltemperaturen långt under 2 °C och att göra ansträngningar för att begränsa temperaturökningen till 1,5 °C måste även de svenska konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser minska till nära noll. Ett mål för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen är nödvändigt för att Sverige ska kunna ta ett helhetsgrepp om sin faktiska klimatpåverkan. Ett sådant mål skulle ta hänsyn till alla de utsläpp som landet och dess invånare ger upphov till och skulle fungera som ett komplement till de redan antagna klimatmålen för de nationella utsläppen.

Bli medlem i Sveriges största miljöorganisation

Var med i kampen för en friskare natur och starkare miljöpolitik och få den prisbelönta tidningen Sveriges Natur fem gånger om året.

Bli medlem idag
Gillas av 1

Relaterat innehåll