Promemorian Sänkt flygskatt 

Naturskyddsföreningens yttrande över promemorian Sänkt flygskatt.

  • Naturskyddsföreningen avråder bestämt från att genomföra promemorians förslag om sänkt flygskatt. En prissänkning kommer att öka flygresandet vilket ökar antalet flygrörelser och planens vikt och därmed ökar flygets utsläpp och övriga miljöpåverkan.  
  • Naturskyddsföreningen rekommenderar i stället regeringen att använda budgetpropositionen som ett tillfälle att höja miljö- och klimatambitionerna genom att höja flygskatten, bland annat för att kompensera för att flyget fortfarande inte betalar för de omfattande höghöjdseffekter (även kallade icke-koldioxideffekter) som flyget orsakar.  
  • Naturskyddsföreningen rekommenderar också regeringen att uppdatera regelverket så att flygskatt fortsättningsvis betalas av allt passagerarflyg och privatflyg och inte som idag enbart av flyg med fler än tio passagerare. 
klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll