Rapport: Våra pensionspengar placeras i fossila bolag

Vi befinner oss i en brinnande klimatkris där vi snabbt måste minska utsläppen av växthusgaser. Ändå är flera miljarder av våra gemensamma pensionspengar placerade i världens största fossila bolag. Det visar vår rapport som granskat de svenska AP-fonderna. 

Rapporten i fem punkter: 

  • Det finns en koppling mellan klimatkrisen och svenskarnas gemensamma pensionspengar. De fyra myndigheterna Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna investerar nämligen våra pensionspengar i bolag som utvinner och producerar fossila bränslen – kol, olja och fossilgas. Och användningen av fossila bränslen står för en stor del av växthusgasutsläppen som orsakar klimatförändringarna. 
  • När Sverige skrev under Parisavtalet lovade vi att se till att finansiella flöden ska stödja övergången till ett samhälle med låga utsläpp av växthusgaser. Och den 1 januari 2019 kom en ny lag för AP-fonderna som säger att fonderna ska främja en hållbar utveckling genom ansvarsfulla investeringar och ett ansvarsfullt ägande. 
  • Men trots den nya lagen fortsätter AP-fonderna att investera i fossila bränslen. Svenska pensionspengar fanns i mitten av 2019 investerade i 89 av världens 200 största fossila bolag – det handlar om fossila investeringar till ett värde av 16,4 miljarder.  
  • Våra pensionspengar ska inte elda på klimatkrisen eller hota människors rättigheter och försörjningsmöjligheter. Att AP-fonderna har investerat våra pensionspengar i fossila bolag är varken hållbart, ansvarsfullt eller förenligt med Parisavtalet. 
  • Vår rapport visar därför att de investeringar som Första till Fjärde AP-fonderna har gjort i fossila bränslen måste upphöra. Och det är AP-fondernas styrelser som behöver se till att deras placeringsregler och förvaltning utesluter innehav i fossila bolag. 

Naturskyddsföreningen har i rapporten Fossilfria pensioner undersökt om Första till Fjärde AP-fondernas regelverk och verksamhet är förenliga med Parisavtalet. Rapporten tar avstamp i den nya lag som trädde i kraft i januari 2019. Lagen slår fast att AP-fonderna ska främja hållbar utveckling genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande, utan göra avkall på målet om långsiktigt hög avkastning. 

Måste sluta med fossila bränslen 

Klimatförändringarnas konsekvenser är redan allvarliga. För att undvika att de blir katastrofala måste ökningen av den globala medeltemperaturen begränsas till 1,5 grader. Sverige har förbundit sig att följa Parisavtalet i syfte att bidra till att världen lyckas hålla denna temperaturbegränsning.  

Och det här kräver att vi slutar att både använda och investera i fossila bränslen, för att undvika katastrofala klimatförändringar. Därför innebär det att även Första till Fjärde AP-fondernas investeringar i fossila bränslen måste upphöra.  

Ny lag: investeringar ska vara hållbara 

De statliga myndigheterna Första till Fjärde AP-fonderna har i uppdrag att förvalta cirka 1 350 miljarder kronor av svenskarnas pensionskapital i syfte att uppnå långsiktigt hög avkastning. I januari år 2019 trädde en ny AP-fondslag i kraft. Till skillnad från den tidigare AP-fondslagen bestämmer lagen att fonderna ska främja hållbar utveckling genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande, utan att göra avkall på avkastningsmålet. 

Det är fondernas uppgift att omsätta lagen i praktik. Första till Fjärde AP-fonderna gör tolkningen att främjandet av hållbar utveckling innebär att verksamheten ska ta hänsyn till de internationella avtal som Sverige har skrivit under. 

Ett sådant avtal är Parisavtalet, vars måluppfyllelse kräver att investeringar i fossila bränslen upphör. Trots det fortsätter Första till Fjärde AP-fonderna att investera i bolag som utvinner och producerar fossila bränslen. 

Investeringar i 89 av världens största fossila bolag 

Första till Fjärde AP-fonderna hade under mitten av 2019 tillsammans investeringar i 89 av världens 200 största fossila bolag. Investeringarna uppgick till ett värde av 16,4 miljarder kronor. Förbränningen av enbart dessa bolags fossila reserver skulle uppta hälften av det utsläppsutrymme som hela världen måste hålla sig inom för att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader. 

Klimat, miljö och människor drabbas 

Det största miljöproblemet med fossila bränslen är klimatpåverkan från förbränningen. Men även utvinningen och produktionen av fossila bränslen riskerar att medföra negativa konsekvenser för miljön och människorna i projektens närhet. Det är svårt att få en helhetsbild av konsekvenserna av alla de fossila projekt som Första till Fjärde AP-fonderna indirekt bidrar till genom sina investeringar i fossila bolag. Men rapportens reportage från Sydafrika, Colombia och Kazakstan vittnar om att bolagens projekt kan leda till kränkningar av människors rättigheter och försämrade försörjningsmöjligheter. 

Det går direkt emot Parisavtalets mål att främja samhällens anpassningsförmåga och motståndskraft till klimatförändringarna. 

Aktivt ägande istället för utfasning av fossilt 

Som delägare i de fossila bolagen har var och en av de Första till Fjärde AP-fonderna rätt att tycka till om hur bolagen ska förvaltas. Fonderna har som strategi att genom aktivt ägande försöka påverka bolagen i önskvärd riktning. Att sälja sina innehav i ett bolag ses som en sista utväg, som tillämpas endast om berörd fond bedömer att bolaget inte kan påverkas. 

Men det är en strategi med begränsningar. Första till Fjärde AP-fondernas ägarandelar i, och därför möjligheter till inflytande över, de fossila bolagen är ytterst små. För det andra är det mycket svårt att genom aktivt ägande få bolag vars verksamhet går ut på att utvinna eller producera fossila bränslen att sluta med detta. Utsikterna att påverka fossiljättarna är därför mycket små. 

Rapporten innehåller en närmare granskning av ett femtiotal fossila bolag, som fonderna har investeringar i, och visar att inget av dessa bolag planerar att sluta med fossil verksamhet. Tvärtom fortsätter de att investera i nya fossila projekt, vilket går på tvärs mot Parisavtalet. 

AP-fonderna måste sluta med fossila investeringar 

Svenskarnas allmänna pensionskapital ska inte bidra till klimatkrisen eller hota människors rättigheter och försörjningsmöjligheter. Att Första till Fjärde AP-fonderna har investeringar i fossila bolag är därför varken hållbart, ansvarsfullt eller förenligt med Parisavtalet.  

Fondernas styrelser måste se till att deras placeringsregler och förvaltning utesluter innehav i fossila bolag. 

Dokument 

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll