Rätt frågor på regeringens bord – en ändamålsenlig regeringsprövning på miljöområdet

Naturskyddsföreningens yttrande över betänkandet Rätt frågor på regeringens bord - en ändamålsenlig regeringsprövning på miljöområdet.

  • Naturskyddsföreningen tillstyrker utredningens förslag att de beslut om områdesskydd enligt miljöbalken och de beslut enligt
    terrängkörningsförordningen som idag överklagas till regeringen framöver ska överklagas till domstol (kapitel 4 och 5).
  • Naturskyddsföreningen tillstyrker utredningens förslag avseende överlämnade mål till regeringen (kapitel 8). Föreningen anser dock att regeringen, utöver utredningens förslag, bör ta fram författningsförslag som innebär att regeringens beslut om tillstånd ska innehålla information om möjligheten att ansöka om rättsprövning av regeringens beslut.
  • Naturskyddsföreningen tillstyrker utredningens förslag avseende regeringens tillåtlighetsprövning och myndigheters skyldighet att underrätta (kapitel 9). Föreningen anser att även regeringens beslut om tillåtlighet ska innehålla information om möjligheten att ansöka om rättsprövning av regeringens beslut.
  • Naturskyddsföreningen motsätter sig inte att artikel 1.3 och 2.4 i MKB-direktivet genomförs i svensk rätt, men avstyrker utredningens förslag till genomförande av artikel 2.4 så som det utformats. Föreningen ser fördelar med att artikel 1.3 och 2.4 i MKB-direktivet genomförs på ett tydligt sätt. Ett sådant genomförande skulle innebära att situationer liknande den som uppstod efter det att Cementa under sommaren 2021 fick sin ansökan om täkttillstånd vid Slite på Gotland avvisad av Mark-och miljööverdomstolen inte uppstår igen. Föreningen menar dock att utredningens förslag inte tillräckligt tydligt återspeglar att en förutsättning för undantag enligt artikel 2.4 är att direktivets mål ändå ska kunna uppfyllas. Möjligheten till undantag från direktivet får endast tillämpas i undantagsfall och möjligheten till undantag enligt artikel 2.4 är snävare än enligt artikel 1.3. Av detta skäl avstyrker föreningen utredningens förslag i de delar som avser att genomföra artikel 2.4 i svensk rätt, dvs undantag enligt 6 kap. 49 § miljöbalken och den efterföljande tillståndsprövning enligt 17 a kap. miljöbalken (utredningens förslag 10.3.2 samt övriga förslag som är en följd av detta förslag).
  • Föreningen anser att utredningens förslag föranleder ett behov av att genomföra ändringar i lag om rättsprövning av vissa regeringsbeslut.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll