Remissvar om sänkt skatt på bensin och diesel

Naturskyddsföreningen avstyrker förslaget att sänka energi- och koldioxidskattesatserna på bränslen inför kalenderåren 2024 och 2025. Naturskyddsföreningen motsätter sig starkt förslagen i promemorian, som strider mot Sveriges åtagande under Parisavtalet, liksom de svenska klimatmålen och klimatlagen.

Klimatomställningen brådskar, och tempot måste öka kraftigt. Det är särskilt viktigt med snabba utsläppsminskningar i närtid om den globala uppvärmningen ska kunna begränsas i enlighet med Parisavtalets mål. Att sänka energi-och koldioxidskattesatserna på bensin och diesel leder enligt promemorian till ökad bränsleanvändning, ökade utsläpp och försvårar möjligheterna att nå klimatmålen.

Läs hela remissvaret här.

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll