Så funkar pensionen och AP-fonderna

Svårt, tråkigt, abstrakt – så tänker många när de hör ordet pension. Men låt dig inte skrämmas av det. Här reder vi ut hur det allmänna pensionssystemet funkar, och varför det är så viktigt att få AP-fonderna att sluta med fossila investeringar.

1. Så funkar det allmänna pensionssystemet

Alla som har arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. Den allmänna pensionen administreras av Pensionsmyndigheten och består av två delar – inkomstpensionen och premiepensionen. 

Premiepensionen – här kan du själv välja

En liten del av det allmänna pensionssystemet kan du själv påverka. Den delen kallas premiepension. Fonderna som premiepensionen placeras i är valbara. Det betyder att du som pensionssparare själv kan välja vilka fonder som din premiepension ska investeras i. 

Men än 60 procent av alla pensionssparare har sin premiepension hos Sjunde AP-fonden. Om du inte gör något aktivt val kring var du vill placera din premiepension blir det automatiskt Sjunde AP-fonden som förvaltar den.

Inkomstpensionen – här väljer AP-fondernas styrelser åt dig

Inkomstpensionen utgör den stora delen av den allmänna pensionen och är ett slags fördelningssystem. I det systemet betalar alla som arbetar in sina pensionsavgifter varje år. De pengarna används för att betala pensioner till årets pensionärer. 

Summorna som betalas in och ut i pensionssystemet skiljer sig åt. Skillnaden kan till exempel bero på att det finns fler pensionärer än förvärvsarbetare. Därför behövs det en buffert i systemet. Och det är här Första till Fjärde AP-fonderna kommer in – de är nämligen så kallade “buffertfonder”. Deras uppgift är att hantera det över- och underskott som uppstår på grund av skillnader mellan utbetalningar och inbetalningar. AP-fonderna placerar sitt kapital på finansiella marknader för att kapitalet ska växa.

Miljarder i buffert

Första till Fjärde AP-fonderna har i uppdrag att investera nästan hela bufferten i pensionssystemet, drygt 1 500 miljarder kronor, så att pengarna ska växa. Fondernas investeringar är samma för alla pensionssparare, och kan inte väljas. Du som enskild individ kan alltså inte välja bort de fossila investeringarna när Första till Fjärde AP-fonderna väljer att investera fossilt.

2. Så funkar AP-fonderna

AP-fonderna är sex fristående myndigheter. Första, Andra, Tredje, Fjärde och Sjätte AP-fonden sysslar med inkomstpensioner. Sjätte AP-fonden har ett uppdrag som skiljer sig från de övriga AP-fonderna genom att den är stängd (den hanterar inte in- och utflöden) och endast investerar i onoterade riskkapitalbolag. 

Sjunde AP-fonden förvaltar premiepensionen, alltså den del av pensionen som du själv kan välja.  

Någon Femte AP-fonden existerar inte. Det beror på att de fem första fondstyrelserna år 2001 ombildades till fyra AP-fonder (Första, Andra, Tredje och Fjärde) i det nya inkomstpensionssystemet. Då bildades alltså helt enkelt ingen Femte AP-fond.

Styrelserna ansvarar för AP-fonderna

Till skillnad från andra myndigheter så har AP-fonderna en självständig ställning i förhållande till regeringen. Regeringen beslutar om det övergripande målet för AP-fonderna, men det är AP-fondernas styrelser som ytterst beslutar om verksamheten och om vilka investeringar som fonderna ska göra. 

Riksdagen har beslutat om ett och samma övergripande mål AP-fonderna: De ska uppnå långsiktigt hög avkastning. 

Varje fond har en egen styrelse som tillsätts av regeringen. Styrelserna bär fullt ansvar för respektive fonds verksamhet. Det innebär att besluta om fondens övergripande avkastningsmål, placeringspolicy, ägarpolicy och riskhanteringsplan.

Fonderna ska investera hållbart – och följa Parisavtalet

AP-fonderna ska – utöver avkastning – göra sina placeringar utifrån ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Fonderna är överens om att det innebär att de ska göra sina placeringar i linje med internationella konventioner och överenskommelser, som till exempel Parisavtalet. 

Sedan 2019 står det också i lagen att Första till Fjärde AP-fonden ska göra ansvarsfulla investeringar som främjar en ”hållbar utveckling”. 

Lagens skrivning om hållbarhet gäller i dagsläget inte Sjunde AP-fonden, men det håller på att ses över. Sjunde AP-fonden anger dock själva att deras kapitalförvaltning styrs av ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. 

Flera av fonderna fortsätter att investera i kol, olja och fossilgas

Trots kritik fortsätter AP-fonderna att placera våra pensionspengar i bolag som håller på med fossila bränslen. Vår granskning från slutet av 2020 visade att AP-fonderna tillsammans var investerade i 66 av världens 200 största fossila bolag. Värdet av de här fossila investeringarna var hela 15,7 miljarder kronor. 

I början av 2020 meddelade Första AP-fonden att de under året skulle sälja en stor andel av sina innehav i fossila bolag. Och i december 2020 följde Andra AP-fonden efter och sa att de skulle göra sig av med stora delar av sina innehav i fossila bolag. 

Fjärde AP-fonden har under 2020 infört krav på att energibolag ska ha satt målsättningar som bedöms vara förenliga med Parisavtalet för att få vara kvar i fondens portfölj. 

Men trots dessa framsteg är AP-fonderna investerade i flera av världens största utsläppsbovar. De lever verkligen inte upp till kravet att de ska investera "hållbart", och de fossila investeringarna är inte förenliga med Parisavtalet. 

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll