Så ska alla få tillgång till förnybar el

Hundratals miljoner människor världen över lever utan tillgång till el, trots att det finns en internationell enighet om att leverera hållbar energi till alla på vår planet. För att leva upp till detta löfte behöver världen satsa på småskaliga energilösningar.

Energisektorn orsakar enorma utsläpp – hela två tredjedelar av de globala växthusgasutsläppen. Utsläppen orsakar klimatförändringar som hotar ekosystem och riskerar att driva folk på flykt.  

Men samtidigt som energisektorn skapar kaos i vår atmosfär, väntar fortfarande en miljard människor på att få elektricitet. Frågan är hur vår planet ska mäkta med en utbyggnad av elektriciteten utan att utsläppen ökar. Svaret är en utfasning av fossil energi och en satsning på förnybara energilösningar.  

Fler människor behöver få tillgång till energi 

Omkring 789 miljoner människor lever helt utan tillgång till elektricitet. De lever i vad som kallas energifattigdom, något som påverkar människor negativt på många olika sätt.  

Avsaknaden av el och är en stor bromskloss för en hållbar utveckling och för fattigdomsbekämpning. Tillgången till modern energi behövs för rent vatten, fungerande hälsovård, belysning, matlagning utan hälsofarlig rök, transporter och telekommunikationer. Tillgången till modern energi är därför en förutsättning för fattigdomsbekämpning och för att samhällen och individer ska kunna utvecklas. 

Globalt finns en enighet om att det är dags att leverera modern och hållbar energi till alla. Agenda 2030, som antogs av FN:s generalförsamling år 2015, består av 17 globala mål för hållbar utveckling som ska vara uppfyllda senast år 2030.  

Mål 7 handlar just om hållbar energi för alla. Men med dagens politik ser det inte ut som att världens länder kommer att uppfylla mål 7 i tid. Andelen människor som har tillgång till elektricitet ökar visserligen – men det går för långsamt. Om inte ansträngningarna ökar avsevärt skulle uppskattningsvis 620 miljoner människor förbli utan tillgång till el 2030 – ett antal som kan bli ännu högre med covid-19-pandemin.

För att uppnå mål 7 i Agenda 2030 krävs i stället en snabb utbyggnad och omställning till ett 100 procent förnybart energisystem. Ett system som tillgodoser alla människors energibehov inom ramen för ekosystemens gränser.  

Landsbygden måste elektrifieras 

Majoriteten av dem som saknar tillgång till el lever på landsbygden i delar av Asien och Afrika söder om Sahara. Det skulle bli dyrt och ta lång tid att bygga ut nationella eller regionala kraftnät till ett elsystem liknande det vi har i Sverige.  

Det snabbaste och billigaste sättet att ge alla boende på landsbygden tillgång till energi är i stället genom förnybara decentraliserade energilösningar. Alltså småskaliga energilösningar där användningen av energin är nära energikällan. Det kan handla om enskilda solceller som människor sätter upp på sina hus och kopplar till batterier eller annan förnybar elproduktion som sammankopplas till lokala kraftnät.  

Billigare och snabbare med förnybart 

En förutsättning för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader i enlighet med det globala klimatavtalet från Paris är att världen ställer om till ett 100 procent förnybart energisystem senast år 2050. Men hur ska omställningen gå till? 

De senaste åren har rekordmycket förnybar elektricitet installerats. Att bygga ny förnybar energi är billigare än fossil energi och i vissa länder är det till och med billigare att stänga ner existerande kraftverk som är baserade på gas och kol och ersätta dem med förnybar energi.  

Det går mycket snabbare att bygga ut den förnybara energin jämfört med att bygga ut fossil energi. Det kan ta upp till sex månader att sätta upp en stor solkraftstation och bara en dag att sätta en solpanel på ett tak. Att bygga ett kolkraftverk tar minst fyra år och ett kärnkraftverk tar minst fem år. De korta tidsramarna är ytterligare ett skäl till att satsningar på förnybar energi är bättre än satsningar på fossila lösningar.  

Så arbetar vi för en hållbar energiomställning 

Naturskyddsföreningen jobbar för en omställning till ett 100 procent förnybart energisystem. Inom ramen för vårt globala energi- och klimatarbete samarbetar vi med miljöorganisationer i hela världen som delar vår syn på att en global omställning till hållbar och förnybar energi är både möjlig och nödvändig.  

Vi arbetar också med att påverka globala policys och strategier för finansiering av energiinvesteringar. Vi sätter press på Världsbanken för att de ska ställa om sina investeringar i enlighet med klimatkonventionen och Agenda 2030 och lägga mer resurser till utbyggnad av decentraliserade energisystem i låg- och medelinkomstländer. 

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll