Styrelsen har ökat stödet till lokalt arbete de senaste två åren

Naturskyddsföreningens styrelse har gjort en utredning av resursfördelningen inom föreningen och ökat stödet till det lokala arbetet. Det svarar ordförande Johanna Sandahl i en replik i Sveriges natur tillsammans med första och andra vice ordförande och skattmästare på kritik mot hur föreningens återbäring fungerar.

Anders Tullander, ordförande i Hallands Naturskyddsförening, har skrivit en debattartikel i Sveriges Natur som ifrågasätter riksstyrelsens arbete. Vi vill med denna artikel passa på att korrigera några fel och eventuella missförstånd.  

Precis som Anders Tullander skriver så förekommer det sedan några år tillbaka diskussioner om hur resursfördelningen inom föreningen kan ske på bästa sätt, så att vi ska bli så starka som möjligt. Denna viktiga diskussion, som förts vid flera olika tillfällen och sammanhang, är naturligtvis välkommen.

Riksstyrelsen har också utrett frågan, och vidtagit flera olika åtgärder för att stärka de lokala resurserna. I motsats till vad Anders Tullander skriver gjorde riksstyrelsen för drygt fem år sedan, som ett resultat av ett stämmobeslut, en bred och grundlig utredning av resursfördelningen i organisationen, den så kallade Resursutredningen.

Utredningen presenterades för stämman 2018, och de efterkommande styrelserna har arbetat med att genomföra dess rekommendationer. I utredningen framkom att föreningens kretsar och länsförbund har olika utmaningar och olika behov av stöd för att stärka sitt arbete. Ekonomin är en utmaning för några, men för många är det inte det som utgör hindret för ett starkt ideellt lokalt arbete. Det är vår uppfattning att innehållet och slutsatserna i Resursutredningen alltjämt är relevanta.  

Stödet till kretsarna och länsförbunden syftar till att stärka det lokala ideella arbetet. Behoven av intäkter för att finansiera ideellt arbete kan emellertid inte jämföras med de utgifter som det innebär att bekosta avlönad personal på riksföreningen.

För att ändå stärka det lokala arbetet har styrelsen de senaste två åren ökat stödet, inte minst genom en fördubbling av stödet till de regionala kanslierna som har ett viktigt uppdrag att stärka kretsarnas arbete. Något som Tullander också nämner i sin artikel. 

I denna diskussion är det viktigt att komma ihåg att riksföreningen finns till för hela vår stora organisation, och stöttar det lokala arbetet på flera olika sätt. På riksföreningen finns miljöexperter med stort kunnande i politiska processer, många med forskarbakgrund, vilket utgör en viktig grund för att stödja ideellt aktiva med sakkunskap och driva påverkansarbetet.

Det görs exempelvis genom att stå i dialog med beslutsfattare, analysera och kommentera politiska förslag och processer, skriva remissvar till statliga utredningsförslag och driva överklagandeärenden i miljörättsliga frågor. På rikskansliet finns också kommunikatörer som verkar för att vår förening ska vara den starkaste miljöpolitiska rösten i Sverige och synas i hela landet, i riksmedia och sociala medier, men också lokalt till exempel genom förslag på debattartiklar som kretsar och länsförbund kan anpassa och använda.

Riksföreningens arbete resulterade förra året i bland annat att Naturskyddsföreningen fick 20 000 nya medlemmar, och utpekades som den fjärde största opinionsbildaren i media. Den eftervalskampanj som riksföreningen drev, med kritik mot neddragningarna av miljöbudgeten och avvecklingen av Miljödepartementet, fick så stort genomslag att den nyligen fick utmärkelsen Årets kampanj.  

Stort genomslag och synlighet kan också resultera i ökade intäkter genom gåvor och testamenten. De senaste två åren har vi fått ovanligt stora arvsintäkter, men under 2021 realiserade vi också kapitalvinster som ackumulerats under flera års tid och som förklarar en stor del av det överskott Tullander refererar till. Medel från arv bör enligt vår mening inte spenderas omedelbart, utan förvaltas klokt så att de ger stor verkan över en längre tid, och ärar det ändamål som givarna önskat. 

Avslutningsvis vill vi understryka att styrelsen naturligtvis alltid följer demokratiskt fattade beslut. Hur de beslut som fattades vid vår senaste stämma 2021 har följts kommer att redovisas på årets stämma i juni. 

Johanna Sandahl, ordförande
Lotta Silfver, förste vice ordförande
Martin Lindén, andra vice ordförande
Lars-Bertil Nilsson, skattmästare
i Naturskyddsföreningens riksstyrelse

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll