Svenska banker fortsätter investera i fossil energi

Av varje hundralapp som de svenska storbankerna investerar och lånar ut till energisektorn går 64 kronor till fossil energi och bara 36 kronor till hållbar energi. Det framkommer i 2018 års granskning från Fair Finance Guide, som Naturskyddsföreningen är en del av.

Det låter ofta bra. Löften om välriktade investeringar för en hållbar framtid. Men sanningen är att de svenska storbankerna står vid sidan av och ser på när larmrapport efter larmrapport visar hur klimathotet bara växer. Massiva investeringar i fossil energi gör att bankerna bidrar till att upprätthålla ett fossilt samhälle – som om Parisavtalet inte existerade.  

Med klimatmålet som insats 

Efter att världens länder ställde sig bakom Parisavtalet 2015 har Nordea och SEB lånat ut 15,5 respektive 9,8 miljarder kronor till stora kol- och oljebolag. Enorma summor som istället hade kunnat användas för att utveckla och bygga ut nästa generations energilösningar. Skandiabanken och Handelsbanken har störst andel hållbar energi. Det framkommer i den senaste granskningen "Lägg om växeln" av nätverket Fair Finance Guide där Naturskyddsföreningen, tillsammans med Diakonia och Sveriges konsumenter, granskar bankernas hållbarhetsarbete. 

Granskningen visar att de svenska storbankernas investeringar går stick i stäv med Parisavtalets målparagraf om att världens finansiella flöden ska främja en globalt hållbar utveckling med låga utsläpp av växthusgaser. 

60 miljarder kronor i fossila energibolag  

I granskningen tittade vi närmare på de två år som gått sedan Parisavtalet trädde i kraft. Den samlade bilden jämfördes sedan med motsvarande granskning för de fem åren närmast innan avtalet slöts. Resultatet är tydligt och visar på en utveckling som går åt fel håll. Närmare två tredjedelar av bankernas samlade investeringar och nya lån under perioden satsades i fossil energi. I slutet av 2017 hade svenska storbanker tillsammans aktier eller obligationer samt lån och garantier i fossila energibolag till ett sammanlagt värde av cirka 60 miljarder kronor. I topp ligger världens största privatägda olje- och gasbolag, amerikanska Exxon Mobile. På topp-5 listan finns också ryska Lukoil. 

Fossila investeringar – inte bra för någon  

Fortsatta satsningar på den fossila energisektorn låser in oss i ohållbara lösningar under lång tid. Vi får något som liknar en “loose-loose”-situation. De som drabbas hårdast av klimatförändringarna är de som har sämst förutsättningar att anpassa sig till förändrade förhållanden, inte sällan människor som lever i fattigdom. Men det drabbar också bankernas kunder – vanliga småsparare, vars sparkapital riskerar att bli värdelöst om det investeras i tillgångar som riskerar att förlora sitt värde.  

Bankerna har istället en viktig roll att spela – det behövs kapital för att finansiera en grön energiomställning. Bankerna måste börja titta på andra sätt att investera. Här är Skandiabankens miljardinvestering i vindkraft och Handelsbankens stora aktieinnehav i vindkraftstillverkaren Vestas goda exempel på hur bankerna faktiskt kan främja och främjar ny hållbar energi. 

Nu är det dags att agera 

Nu är det dags för bankerna att öppna ögonen och på allvar börja ta ansvar. De svenska storbankerna måste omedelbart upphöra med investeringar och utlåning till verksamheter som ger upphov till utsläpp av växthusgaser. Det är miljömässigt och ekonomiskt oförsvarbart att fortsätta att stödja utvinning av kol, olja och fossilgas med bankkundernas pengar. 

 Vi kräver nu att de svenska storbankerna: 

  • stryper nyutlåningen till kol- och oljebolag samt till elbolag som har stor andel fossil energi. 
  • sätter upp mätbara mål för att öka investeringar och utlåning till hållbar energi. 
  • antar vetenskapligt baserade klimatmål som ligger i linje med Parisavtalets mål, för hela den finansiella verksamheten.

Om Fair Finance Guide 

Fair Finance Guide är ett internationellt initiativ i 13 länder som granskar bankers hållbarhetsarbete med fokus på hur hållbart och ansvarsfullt bankerna investerar och lånar ut pengar. I Sverige leds initiativet av Sveriges Konsumenter i samarbete med Amnesty International, Diakonia, Fair Action och Naturskyddsföreningen.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll