Svenska staten möjliggör fossila satsningar utomlands

Naturskyddsföreningens granskning av det svenska exportkreditsystemet från 2019 visar att systemet kan spela stor roll för klimatarbetet. Sedan rapporten lanserades har systemet setts över och förbättrats. En stor seger för klimatet! Men arbetet slutar inte där – hela exportkreditsystemet måste bli fossilfritt! 

I Paris år 2015 enades världens länder om att den globala uppvärmningen ska begränsas till väl under två grader, med sikte på att inte överstiga 1,5 grader. För att begränsa uppvärmningen måste de finansiella flödena stödja en global omställning till förnybar energi. I rapporten "Världens första fossilfria exportkrediter?" från 2019 har Naturskyddsföreningen granskat de fossila verksamheter som möjliggjorts med hjälp av svenska exportkrediter.  

Vad är exportkrediter? 

Exportkrediter är garantier eller förmånliga lån som svenska staten erbjuder företag för att underlätta affärer utomlands, i syfte att gynna den svenska exportnäringen. Krediterna skulle kunna användas som ett instrument i den globala omställningen till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och för att exportera klimatlösningar. Men rapporten visar att svenska exportkrediter möjliggjort projekt som leder till stora utsläpp i andra länder, helt i motsats till Parisavtalet.  

Miljarder i stöd till fossil verksamhet 

Myndigheten Exportkreditnämnden, EKN, och det statliga bolaget Svensk Exportkredit AB, SEK, utgör tillsammans det svenska exportkreditsystemet. Naturskyddsföreningens rapport visade att Exportkreditnämnden ställde ut garantier till ett värde av 5,8 miljarder kronor till verksamheter inom fossilkraft mellan åren 2014 och 2018. Beloppet motsvarar 2,3 procent av myndighetens totala garantigivning under perioden. Under 2018 var Svensk Exportkredit AB:s bruttoutlåning till utvinning av fossila bränslen 2,5 miljarder kronor.Ytterligare 19,3 miljarder kronor gick till fossilbränsleberoende infrastruktur. Tillsammans motsvarar detta 6,5 procent av bolagets totala bruttoutlåning. 

Det handlar alltså om att stora summor gått till fossila investeringar runt om i världen. Men de fossila krediterna utgjorde trots allt bara en liten del av det svenska exportkreditsystemet.  Med andra ord att det borde det vara fullt möjligt att införa restriktioner för fossil verksamhet utan några större konsekvenser för den inhemska exportnäringen – något Naturskyddsföreningen jobbat hårt för att förverkliga.  

Vi har inte tid att vänta längre 

Rapporten belyste att svenska staten bidrar till att förverkliga fossila projekt via exportkrediter i andra länder var något nytt och att klimatambitionerna höjts de senaste åren. Men förändringarna var långt ifrån tillräckliga. Svenska exportkrediter hade exempelvis ställts ut till ett storskaligt gasprojekt i Arktis, med förödande konsekvenser både för klimatet och för miljön och människorna i projektets närhet. Det krävdes ett stopp för stöd till alla fossila verksamheter. Genom att bli det första landet med fossilfria exportkrediter skulle Sverige dessutom inspirera andra länder att göra likadant, vilket skulle leda till en rejäl minskning av de globala utsläppen. 

Exportkreditsystemet har förbättrats  

Sedan rapporten släpptes har mycket hänt. Regeringen och exportkreditinstituten har infört restriktioner för exportkrediter till viss fossil verksamhet. I en ny export- och investeringsstrategi anger regeringen att kreditgivningen för prospektering och utvinning av fossila bränslen upphöra senast år 2022. 

I början av år 2020 antog Exportkreditnämnden (EKN) dessutom en ny hållbarhetspolicy som redogör för hur EKN i garantigivningen ställer sig till affärer som på olika sätt relaterar till fossila bränslen. Policyn anger att EKN inte garanterar affärer avseende okonventionella utvinningsmetoder av olja och gas. Striktare regler gäller kol; garantigivning tillåts inte för koleldade kraftverk och industriverksamheter som innefattar koleldade kraftverk. Efter den 31 december 2020 tillåts inte heller prospektering, utvinning och transport av kol. 

Förändringarna innebär en enorm seger för klimatet, både på nationell och global nivå. Sveriges exportkrediter kommer inte kunna bidra till fossila projekt utomlands i samma utsträckning som de tidigare gjort.  

Exportkrediterna kan fortfarande bli bättre för klimatet 

För att kreditgivningen ska vara helt förenlig med Parisavtalet och för att undvika inlåsningar i ett fossilberoende krävs dock ytterligare förändringar. Det behövs restriktioner som, utöver prospektering och utvinning, omfattar förädling, kraftgenerering och transport av alla typer av fossila bränslen. Naturskyddsföreningen fortsätter att verka för att exportkreditsystemet ska bli helt fossilfritt. 

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg