Världsbanken gör inte tillräckligt för att utrota energifattigdomen

Världsbanken har som mål att utrota extrem fattigdom och främja gemensamt välstånd. För att nå dit måste Världsbanken satsa mer på utbyggnaden av förnybar energi till människor som lever i fattigdom. Det visar en rapport av Naturskyddsföreningen och Bank Information Center.

Människor som lever i fattigdom drabbas värst av klimatförändringarna. Energisektorn står för en betydande del av de globala växthusgasutsläppen. I dag saknar över en miljard människor elektricitet – de lever i energifattigdom.  

Att ha tillgång till modern energi är nödvändigt för att lyfta människor ur fattigdom. För att begränsa klimatförändringarna och skapa förutsättningar för fattigdomsbekämpning måste denna energi vara förnybar.  

Helt i linje med denna problembild ska Världsbankens energiinvesteringar vara centrerade kring att bidra till att alla människor ska få tillgång till energi, öka andelen förnybar energi och öka energieffektiviseringstakten. Dessa mål ska nås till 2030.  

Krävs förändring för att målen ska nås 

Världsbankens egen rapportering från 2017 visar att om inga förändringar sker inom den globala energisektorn så kommer inget av de här målen vara möjligt att uppnå. För lite pengar går till utbyggnaden av förnybar energi och ökad energitillgång. Offentliga medel är avgörande för att utrota energifattigdomen då de kan minska risken för privata investerare samt nå väldigt fattiga befolkningar som inte har råd att betala marknadspriser för elektricitet. 

Världsbanken är en stor källa till offentliga medel i många länder med utbredd fattigdom och spelar därför en betydande roll för att vända utvecklingen inom energisektorn.  

I en ny rapport har Naturskyddsföreningen tillsammans med Bank Information Center granskat Världsbankens eget bidrag till måluppfyllelsen för organisationens energiinvesteringar. Granskningen visar att Världsbanken inte gör tillräckligt mycket för att nå målen. Banken fortsätter att investera i fossil energi och endast en bråkdel av investeringarna går till ökad energitillgång.   

Behövs mer pengar till förbättrad energitillgång 

Endast 13 procent av Världsbankens energiinvesteringar går till ökad energitillgång. Det motsvarar omkring en miljon nya elanknytningar om året. För att uppnå allmän tillgång till elektricitet måste 156 miljoner människor årligen få tillgång till el.  

Vi rekommenderar att hälften av Världsbankens årliga stöd till energisektorn bör gå till projekt och program som tydligt har eltillgång som mål (detta motsvarar cirka 5,75 miljarder kronor årligen). Ytterligare en rekommendation är att Världsbanken direkt bör bidra till att minst 15 miljoner människor får tillgång till elektricitet årligen.  

Tillgång innan export 

Utmaningen med att uppnå universell energitillgång är allra störst söder om Sahara i Afrika. Regionen har tillräckligt med energiresurser för att förse alla med elektricitet, men istället för att använda de här resurserna för att utrota energifattigdomen så exporteras energin. Vi rekommenderar att innan Världsbanken ger stöd till export av energi i så måste Världsbanken försäkra sig om att årliga ökningar av nya anknytningar sker i tillräcklig takt för att landet ska nå allmän energitillgång till år 2030.  

Fasa ut stödet till fossil energi 

Världsbanken fortsätter att investera i fossil energi och har inte ett mål för utfasningen av dessa investeringar. Det här går stick i stäv med att öka andelen förnybar i den globala energimixen. Vi rekommenderar därför att Världsbanken ska sätta ett mål för att fasa ut stöden till fossil energi senast år 2020. Att använda begränsade offentliga medel till fortsatt utvinning av och inlåsning i beroendet av fossila bränslen måste upphöra.  

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll